Regulamin
 
 1. Regulamin świadczenia usług „trendyopticians.pl”

   

  § 1.Informacje ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Platformy Internetowej znajdującej się na stronie: www.trendyopticians.pl na które składają się: (a) sprzedaż produktów w Trendy Opticians; (b) prowadzenie Konta dla Klienta (c) rezerwacja online wizyt w Salonach; (d) oferowanie Ubezpieczenia majątkowego dla okularów lub soczewek w ERGO Direkt Versicherung AG zakupionych w salonie Trendy Opticians; (e) przeglądanie online produktów dostępnych w salonach Trendy Opticians; (f) dostarczanie treści cyfrowych.
  2. Platforma internetowa jest prowadzona przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000017397, NIP 951-19-72-542, REGON: 01630535900000, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000.000 złotych (dalej „Vision Express” lub „Administrator”). 
  3. Vision Express prowadzi Infolinię, za pośrednictwem której można skontaktować się z nim w sprawach Platformy Internetowej, oferowanych produktów, wizyty lub złożonego zamówienia. Infolinia znajduje się pod numerem: 801 909 900. Opłata za połączenie z Call Center, jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej. Ponadto, istnieje możliwość skontaktowania się ze Vision Express poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mailowy: bok@trendyopticians.pl
  4. Korzystanie z Platformy Internetowej, w tym przeglądanie asortymentu Trendy Opticians, zamawianie produktów w Trendy Opticians i rezerwacja wizyt w Salonach, nie wymaga rejestracji, ani zakładania konta na Platformie przez użytkownika.
  5. Vision Express nie pobiera opłat za rejestrację i zakładania konta na Platformie Internetowej, w tym za przeglądanie oferty Trendy Opticians, czy też za rezerwację wizyt z zastrzeżeniem, że korzystania z Platformy internetowej wymaga dostępu do sieci Internet. Z kolei, uzyskanie dostępu do Internetu może się wiązać z koniecznością ponoszenia opłat na rzecz dostawcy tej usługi.

   

  § 2.Definicje

  Administrator – to jest Vision Express

  Badanie – to jest usługa badania wzroku oferowana przez Vision Express za pośrednictwem Platformy internetowej

  Infolinia – infolinia telefoniczna znajdująca się pod numerem 801 909 900, za pośrednictwem której można skontaktować się z Administratorem w sprawach Platformy internetowej, w tym Trendy Opticians. Opłata za połączenie z Infolinią jest, jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej

  Gość – to jest Klient, który korzysta z funkcjonalności oferowanych przez Platformę internetową bez rejestracji Konta na Platformie internetowej. Istnieje możliwość korzystania z usług Platformy internetowej przez Zarejestrowanego Klienta, jako Gość, tj. w sytuacji gdy Zarejestrowany Klient nie zaloguje się na swoim Koncie

  Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która korzysta z Platformy internetowej, w tym z Usługi Trendy Opticians, w celu skorzystania z usług oferowanych przez Vision Express za pośrednictwem Platformy internetowej

  Konto – dostępne po rejestracji Klienta indywidualne konto stanowiące zbiór danych dotyczących Klienta oraz informacje o zamówieniach Klienta składanych na Platformie Internetowej oraz w Salonach. W ramach Konta Klient ma możliwość, m.in., zarządzania swoimi danymi osobowymi, danymi do faktury oraz wglądu do złożonych zamówień oraz ma możliwość usunięcia swojego Konta.

  Platforma Internetowa – platforma internetowa znajdująca się na stronie: www.trendyopticians.pl  za pośrednictwem której Vision Express świadczy następujące usługi: (a) sprzedaż produktów w ramach Usługi Trendy Opticians; (b) prowadzenie Konta, (c) rezerwacja online wizyt w Salonach; (d) oferowanie Ubezpieczenia majątkowego dla okularów lub soczewek okularowych w ERGO Direkt Versicherung AG; (e) przeglądanie online produktów dostępnych w Salonach; (f) dostarczanie treści cyfrowych

  Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Platformy Internetowej, w tym Klientów Usługi Trendy Opticians, dostępny pod adresem: https://trendyopticians.pl/polityka-prywatnosci , i stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu

  Regulamin – niniejszy regulamin dla Platformy Internetowej, który określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Platformy internetowej, na które składają się: (a) sprzedaż produktów w sklepie internetowym w ramach Usługi Trendy Opticians ; (b) prowadzenie Konta, (c) rezerwacja online Wizyt w Salonach; (d) oferowanie ubezpieczenia majątkowego dla okularów lub soczewek okularowych w ERGO Direkt Versicherung AG; (e) przeglądanie online produktów dostępnych w Salonach; (f) dostarczanie treści cyfrowych

  Salony – salony optyczne prowadzone przez Vision Express pod marką “Trendy Opticians”. Lista salonów Trendy Opticians znajduje się na stronie internetowej: https://trendyopticians.pl/salony

  Usługa Trendy Opticians – usługa świadczona za pośrednictwem Platformy internetowej, na którą składa się sprzedaż produktów w sklepie internetowym „Trendy Opticians” znajdującym się na stronie: https://trendyopticians.pl

  Ubezpieczenie – to jest ubezpieczenie majątkowe oferowane przez ubezpieczyciela, tj. ERGO Direkt Versicherung AG, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg (Norymberga), Niemcy, dla okularów korekcyjnych, okularów przeciwsłonecznych korekcyjnych, okularów przeciwsłonecznych niekorekcyjnych lub soczewek okularowych (montowanych do własnej oprawy) zakupionych w jednym z Salonów lub w ramach Usługi Trendy Opticians. Ubezpieczenie jest oferowane, jako uzupełnienie do produktów dostarczanych przez Vision Express w Salonach Vision Express, Salonach w ramach Usługi Trendy Opticians i pokrywa szkodę majątkową ubezpieczonego będącą następstwem uszkodzenia, zniszczenia produktu, powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku lub utraty produktu wskutek zgubienia, kradzieży lub rozboju, na zasadach określonych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia okularów/soczewek okularowych zakupionych w Vision Express

  Ustawa – to jest ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)

  Wizyta – to jest możliwość rezerwacji terminu wizyty w wybranym Salonie w celu wykonania Badania u Specjalisty

  Vision Express – jest to Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000017397, NIP 951-19-72-542, REGON: 01630535900000, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000.000 PLN

  Zarejestrowany Klient – to jest Klient, który zarejestrował swoje Konto na Platformie internetowej. Korzystanie z usług Platformy internetowej w trybie „Zarejestrowany Klient” wymaga zalogowania się na swoim Koncie przez Zarejestrowanego Klienta

   

  § 3.Zasady korzystania z Platformy Internetowej

  1. Działanie Platformy Internetowej odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych, na zasadach określonych w Polityce Prywatności znajdującej się pod adresem: https://trendyopticians.pl/polityka-prywatnosci .
  2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody korzystania z Platformy Internetowej użytkownik powinien dysponować urządzeniem spełniającym określone standardy:
   1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
   2. prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3);
   3. włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce);
   4. aktywny adres e-mail (w celu zamówienia produktów w Trendy Opticians lub zamówienia Wizyty w Salonie za pośrednictwem Platformy internetowej); oraz
   5. aktywny numer telefonu komórkowego (w celu uzyskiwania wiadomości sms na temat realizacji zamówienia w Trendy Opticians).
  3. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Platformy Internetowej, w tym do (i) niepodejmowania ingerencji w treść witryny Platformy Internetowej, jej elementy techniczne, czy też w konta innych Klientów; (ii) niepodawania nieprawdziwych danych, czy też korzystania z cudzych instrumentów płatniczych lub środków finansowych w celu realizacji zamówień na Platformie internetowej. Klient zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, ani sprzecznych z dobrymi obyczajami.
  4. Vision Express nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy Internetowej, spowodowane niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta z Platformą Internetową.

   

  § 4.Klient

  1. W ramach Usługi Trendy Opticians zamówienia może składać Klient, który spełnia następujące kryteria: (i) ukończył 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; (ii) składa zamówienia, jako konsument w rozumieniu art. 221 k.c.
  2. Z wyłączeniem zamówienia na wytworzenie i sprzedaż okularów korekcyjnych, Klient nie musi posiadać Konta, aby móc korzystać z Platformy Internetowej, w tym złożyć zamówienie . Vision Express umożliwia składanie zamówień na Platformie Internetowej przez Klientów posiadających zarejestrowane Konto na Platformie Internetowej (dalej „Zarejestrowany Klient”), jak i przez Klientów, którzy nie zarejestrowali Konta na Platformie Internetowej (dalej „Gość”). Przy czym dokonanie przez Klienta zakupu okularów korekcyjnych (tj. oprawy okularowej wyposażonej w szkła korekcyjne)w ramach Platformy Internetowej wymaga posiadania Konta. 
  3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej, Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób:
   1. jako Zarejestrowany Klient – po zarejestrowaniu przez Klienta konta na Platformie Internetowej i zalogowaniu się na swoim koncie; lub
   2. jako Gość – w formule „Kup bez rejestracji”, tj. bez konieczności rejestrowania konta na Platformie Internetowej (lub logowania na koncie) po spełnieniu warunków określonych w §9 ust. 4  poniżej.

   

  § 5.Rejestracja Konta na Platformie Internetowej

  1. Vision Express udostępnia Klientom możliwość założenia Konta na Platformie Internetowej. Konto jest dostępne po rejestracji Klienta w Platformie Internetowej. Konto stanowi zbiór danych dotyczących Klienta (w tym danych o wadzie wzroku) oraz informacje o zamówieniach Klienta składanych na Platformie Internetowej oraz w Salonach, w ramach którego Klient ma możliwość, m.in., zarządzania swoimi danymi osobowymi, danymi do faktury, składania zamówień na produkty w ramach Usługi Trendy Opticians, zamawiania Wizyt oraz wglądu do wcześniej złożonych zamówień (dalej „Konto”). Klient może usunąć swoje Konto z Platformy Internetowej poprzez przesłanie wiadomości email na następujący adres poczty elektronicznej: bok@trendyopticians.pl, zawierającej wniosek o usunięcie Konta. Konto usuwane jest niezwłocznie od otrzymania w/w wiadomości, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Usunięcie Konta oznacza rozwiązanie zawartej z Klientem umowy o prowadzenie Konta.
  2. Klient może zarejestrować Konto:
   1. samodzielnie w ramach Platformy Internetowej, albo
   2. w Salonie przy pomocy pracownika tego Salonu.
  3. W celu zarejestrowania Konta przez Klienta w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej, konieczne jest wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, który jest dostępny na stronie Platformy Internetowej pod adresem: https://trendyopticians.pl/login/register, poprzez:
   1. podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej email, i hasła; oraz
   2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Platformy Internetowej, Polityką Prywatności i Polityką reklamacji oraz akceptacji ich postanowień (poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko formularza rejestracyjnego); oraz
   3. złożenie oświadczenia woli w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia (wadzie wzroku) Klienta w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia/zlecenia lub w celu prowadzenia Konta oraz dokonywania za jego pośrednictwem zakupów w ramach Usługi Trendy Opticians (poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko formularza rejestracyjnego); oraz
   4. złożenie oświadczenia potwierdzającego ukończenie 18 roku życia (poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko formularza rejestracyjnego); oraz
   5. ewentualne złożenie oświadczeń w zakresie wyrażenia dobrowolnych i odrębnych zgód (poprzez kliknięcie w odpowiednie okienka formularza rejestracyjnego) na:
    1. przetwarzanie swoich danych w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,
    2. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila lub wiadomości sms przez Vision Express, tj. w szczególności celu przesyłania Klientowi newsletterów Vision Express lub innych materiałów promocyjnych,
    3. wykorzystywanie przez Vision Express telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w celu możliwości kontaktowania się z Klubowiczem za pośrednictwem jego numeru telefonu w zakresie promowania usług i towarów Organizatora oraz informowania o akcjach promocyjnych i rabatach przysługujących Klientowi,

  a następnie wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do Vision Express za pośrednictwem systemu Platformy Internetowej (poprzez kliknięcie w link znajdujący się pod formularzem rejestracyjnym).

  1. Po otrzymaniu przez Vision Express formularza rejestracyjnego, wypełnionego przez Klienta zgodnie z ust. 3 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy na prowadzenie Konta.
  2. W celu zarejestrowania Konta przez Klienta w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej (rejestracja w Salonie), konieczne jest:
  1. udanie się do Salonu oraz złożenie pracownikowi Salonu oświadczenia o zamiarze założenia Konta;
  2. zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem Platformy Internetowej, Polityką Prywatności i  Polityką reklamacji;
  3. wypełnienie przez pracownika Salonu wraz z Klientem elektronicznego formularza rejestracyjnego poprzez:
  1. podanie przez Klienta pracownikowi Salonu następujących danych: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej email oraz
  2. złożenie przez Klienta pracownikowi Salonu oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Platformy Internetowej, Polityką Prywatności i Polityką reklamacji oraz o akceptacji ich postanowień; oraz
  3. złożenie oświadczenia potwierdzającego ukończenie 18 roku życia, oraz
  4. złożenie przez Klienta pracownikowi Salonu oświadczenia woli w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia Klienta w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia/zlecenia lub w celu prowadzenia Konta oraz dokonywania za jego pośrednictwem zakupów w ramach Usługi Trendy Opticians;
  5. ewentualne złożenie przez Klienta pracownikowi Salonu oświadczeń w zakresie wyrażenie dobrowolnych i odrębnych zgód na:
  1. przetwarzanie swoich danych w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,
  2. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila lub wiadomości sms przez Vision Express, tj. w szczególności celu przesyłania Klientowi newsletterów Vision Express lub innych materiałów promocyjnych,
  3. wykorzystywanie przez Vision Express telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w celu możliwości kontaktowania się z Klubowiczem za pośrednictwem jego numeru telefonu w zakresie promowania usług i towarów Organizatora oraz informowania o akcjach promocyjnych i rabatach przysługujących Klientowi,

  a następnie zapoznanie się, podpisanie i przekazanie pracownikowi Vision Express „Formularza założenia konta oraz aktualizacji danych w serwisie trendyopticians.pl”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej jako „Formularz Konta”).  potwierdzającego dane i oświadczenia złożone zgodnie z niniejszym ustępem.

  1. Niezwłocznie po przekazaniu informacji oraz podpisaniu Formularza Konta, o których mowa w ust. 5 powyżej, Vision Express przesyła wiadomość email na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Konta zawierającą link aktywacyjny do Konta. Klient po otwarciu linku aktywacyjnego proszony jest o podanie hasła do swojego Konta. Hasło powinno posiadać minimum 8 znaków i zawierać literę, cyfrę oraz znak specjalny.
  2. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 4 powyżej lub w Formularzu Konta opisanym w ust. 5 powyżej. Klient może dokonać zmiany podanego adresu email poprzez przeslanie wiadomości email na następujący adres poczty elektronicznej: bok@trendyopticians.pl, zawierającej wniosek o zmianę adresu email przypisanego do Konta (w celu realizacji wniosku Vision Express może żądać informacji lub danych umożliwiających identyfikację osoby składającej wniosek). Klient powinien na bieżąco weryfikować, czy adres e-mail podany przez niego na potrzeby zakładania Konta jest aktualny i poprawny. Klient nie powinien dzielić się, ani ujawniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
  3. Vision Exspress oferuje Klientowi możliwość uzyskania wsparcia przy procesie rejestracji Konta. Wsparcie to można uzyskać podczas wizyty w dowolnym Salonie, lub za pośrednictwem Infolinii.
  4. Jedna osoba fizyczna może posiadać tylko jedno Konto na Platformie Internetowej.

   

  § 6.Zasady korzystania z Konta

  1. Klient powinien korzystać z Konta oraz z innych usług Platformy Internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu.
  2. Po zarejestrowaniu się na Platformie Internetowej każdorazowe logowanie na koncie odbywa się przy użyciu następujących danych Klienta podanych w formularzu rejestracyjnym, tj.: adresu e-mail oraz hasła. Klient może dokonać zmiany hasła przypisanego do Konta poprzez wykorzystanie funkcjonalności Konta; zmiana hasła wymaga podania treści starego oraz nowego hasła. W przypadku, gdy Klient nie pamięta swojego hasła, funkcjonalność Konta pozwala mu dokonać jego zresetowania – Klient po skorzystaniu z tej funkcjonalności otrzymuje wiadomość email na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta zawierający link aktywacyjny dla zmiany hasła.
  3. Vision Express nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych Klienta podanych podczas zakładania Konta.
  4. Rejestracja Konta na Platformie Internetowej, jak również korzystanie z funkcjonalności stron Platformy Internetowej (w tym przeglądanie produktów w ramach Usługi Trendy Opticians, korzystanie z Konta) jest nieodpłatne.
  5. Vision Express ma prawo zablokować Konto (tj. uniemożliwić Klientowi uzyskiwanie dostępu oraz dokonywanie modyfikacji Konta), gdy Klient wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub postanowień niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania Konta, Vision Express powiadomi Klienta z 7-dniowym wyprzedzeniem na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Zablokowanie Konta oznacza wypowiedzenie przez Vision Express umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczących Konta ze skutkiem natychmiastowym. Zamówienie przyjęte do realizacji przez Vision Express przed zablokowaniem Konta podlega wykonaniu na zasadach formuły „Kup jako gość”, o której mowa poniżej.
  6. W razie zablokowania Konta, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Klient może, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od otrzymania zawiadomienia o zablokowaniu Konta, zwrócić się do Vision Express o przekazanie danych Klienta zgromadzonych na Koncie, w szczególności kopii składanych zamówień. Vision Express przekaże takie dane Klientowi w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia przesłania żądania przez Klienta.
  7. Klient może usunąć Konto zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 Regulaminu. Po usunięciu Konta przez Klienta nie ma możliwości jego przywrócenia. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dotyczących Konta, wygasa z chwilą usunięcia Konta przez Klienta.

   

  § 7.Sposoby korzystania z Usług Trendy Opticians

  1. Sklep internetowy Trendy Opticians, znajdujący się na stronie: https://trendyopticians.pl, jest prowadzony przez Vision Express.
  2. Przeglądanie stron oraz produktów w ramach Usługi Trendy Opticians nie wymaga założenia Konta przez użytkownika. Strony internetowe Trendy Opticians można przeglądać:
   1. jako Zarejestrowany Klient – po zarejestrowaniu Konta na Platformie Internetowej i zalogowaniu się na swoim Koncie; lub
   2. jako Gość – bez konieczności rejestrowania Konta na Platformie Internetowej.
  3. Rejestracja Konta w ramach Usługi Trendy Opticians, jak również korzystanie z funkcjonalności stron Usługi Trendy Opticians, w tym przeglądanie produktów, korzystanie z Konta, jest nieodpłatne.
  4. Przeglądanie stron Usługi Trendy Opticians, jako Zarejestrowany Klient, wymaga zalogowania się na Koncie w ramach Usługi Trendy Opticians. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanego przez klienta przy rejestracji Konta. Z wyłączeniem adresu email przypisanego do Konta, dane podane przy rejestracji Konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się przez Klienta na swoje Konto (tj. w zakładce „Twoje konto”) lub poprzez podpisanie Formularza Konta w Salonie (postanowienia § 5 ust. 5 Regulaminu stosuje się odpowiednio, tj. w zakresie aktualizacji danych).
  5. Przeglądanie stron w Usłudze Trendy Opticians, jako zarejestrowany Klient, daje możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych funkcjonalności sklepu internetowego zgodnie z § 20 Regulaminu.

   

  § 8.Informacja o produktach w Usługach Trendy Opticians

  1. Vision Express w ramach Usługi Trendy Opticians sprzedaje i dostarcza produkty wolne od wad, w opakowaniach przewidzianych przez producenta, z zastrzeżeniem postanowienia poniżej. Vision Express jest odpowiedzialny względem Klienta za wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) produktu zakupionego w Usłudze Trendy Opticians na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego (art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego).
  2. W odniesieniu do soczewek kontaktowych, dla uniknięcia wątpliwości informujemy, że Vision Express nie prowadzi sprzedaży soczewek kontaktowych na sztuki, tylko w zestawach fabrycznych (np. w zestawach obejmujących 6 soczewek, 24 soczewki, 30 soczewek, 90 soczewek, itp.). Rodzaje dostępnych zestawów, w tym liczba soczewek kontaktowych w takim zestawie, mogą być różne w zależności od producenta/marki. Na stronie Usługi Trendy Opticians zawsze jest podawana informacja o liczbie soczewek znajdujących się w danym zestawie.
  3. Informacje o produktach, w tym ceny, zdjęcia i opisy produktów widniejące na stronie Usługi Trendy Opticians nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  4. Ceny wszystkich produktów dostępnych na stronach Usługi Trendy Opticians są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.
  5. Vision Express zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów oferowanych w Usłudze Trendy Opticians, kosztów dostawy zamówienia, zamieszczania informacji o nowych produktach, wycofywania produktów z oferty sklepu, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Usługi Trendy Opticians, bądź wprowadzenia w nich zmian w sposób nienaruszający praw nabytych przez Klienta. Vision Express potwierdza, że wykonywanie przez niego uprawnień, o których mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienie złożone i przyjęte do realizacji przez Vision Expres przed dniem wejścia w życie określonej zmiany.
  6. Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT w zależności od wyboru Klienta. Klient posiadający Konto otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę VAT poprzez udostępnienie właściwego dokumentu na Koncie. Klient dokonujący zakupu w formule „Kup jako gość” otrzymuje w/w dokument poprzez jego przesłanie na adres email Klienta podany w procesie zakupowym. dokonanego podczas dokonywania zakupu.

   

  § 9.Składanie i realizacja zamówień.

  1. Zamówienia w Usłudze Trendy Opticians można składać poprzez stronę internetową: https://trendyopticians.pl.
  2. Zamówienia w Usłudze Trendy Opticians można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.
  3. Klient może składać zamówienia (z zastrzeżeniem §4 ust.2) w Usłudze Trendy Opticians, jako:
  1. Zarejestrowany Klient (tj. Klient posiadający Konto w Sklepie Internetowym) – po zalogowaniu się przez Klienta na swoje Konto; albo
  2. jako Gość w formule „Kup jako gość” – bez konieczności logowania się lub rejestrowania Konta na Platformie Internetowej na zasadach określonych w pkt. 4 poniżej.
   1. FORMUŁA „Kup jako gość”. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Klientów korzystających z możliwości złożenia zamówienia w Usłudze Trendy Opticians w formule „Kup jako gość”. W takim przypadku, Klient przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny zamówienia poprzez podanie:
    1. imienia i nazwiska;
    2. adresu Klienta;
    3. adresu poczty elektronicznej email; oraz
    4. numeru telefonu kontaktowego (opcjonalnie);

  oraz złożenie następujących oświadczeń:

  1. o zapoznaniu się z Regulaminem Platformy Internetowej, Polityką Prywatności i Polityką reklamacji oraz akceptacji ich postanowień (poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko formularza rejestracyjnego); oraz
  2. w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia Klienta w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia/zlecenia – (poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko formularza rejestracyjnego); oraz
  3. złożenie oświadczenia potwierdzającego ukończenie 18 roku życia (poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko formularza rejestracyjnego); oraz
  4. ewentualne złożenie oświadczeń w zakresie wyrażenie dobrowolnych i odrębnych zgód (poprzez kliknięcie w odpowiednie okienka formularza rejestracyjnego) na:
  1. przetwarzanie swoich danych w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,
  2. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila lub wiadomości sms przez Vision Express, tj. w szczególności celu przesyłania Klientowi newsletterów Vision Express lub innych materiałów promocyjnych,
  3. wykorzystywanie przez Vision Express telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w celu możliwości kontaktowania się z Klubowiczem za pośrednictwem jego numeru telefonu w zakresie promowania usług i towarów Organizatora oraz informowania o akcjach promocyjnych i rabatach przysługujących Klientowi.

  Dokonanie wyżej wskazanych czynności jest niezbędne do złożenia zamówienia w Usłudze Trendy Opticians, jako gość. Poza tym, tryb składania zamówienia jest taki sam, jak w przypadku składania zamówienia, jako Zarejestrowany Klient.

  1. Zamówienie jest składane poprzez dokonanie wyboru produktów i umieszczenie ich w elektronicznym „koszyku”, a następnie wypełnienie formularza zamówienia.
  2. W celu złożenia Zamówienia należy przejść do sekcji „Koszyk”, gdzie Klient powinien wskazać wybrane produkty oraz ich liczbę. Po skompletowaniu Koszyka należy wybrać adres dostawy (w przypadku zamawiania, jako Zarejestrowany Klient – jeśli adres dostawy jest inny niż adres podany w ustawieniach Konta). Po wskazaniu adresu dostawy pojawi się informacja o kosztach dostawy zamówienia. Po akceptacji kosztów dostawy zamówienia, pojawi się informacja podsumowująca zamówienie Klienta, w tym informacje o: (i) zamawianych produktach i ich liczbie; (ii) jednostkowej cenie zamawianych produktów oraz o ich cenie łącznej; oraz (iii) kosztach dostawy zamówienia (w tym informacja o łącznej kwocie do zapłaty obejmującej cenę zamawianych produktów i koszty dostawy zamówienia).
  3. W celu złożenia zamówienia w Usłudze Trendy Opticians należy kliknąć na przycisk „Zamawiam i płacę”. Złożone Zamówienie Klienta zostanie przesłane do Vision Express, a Klient zostanie przekierowany na stronę wyboru sposobu – w przypadku wyboru opcji płatności poprzez system PayU Klient zobowiązany jest dokonać płatności w trakcie procesu zamówienia, a w przypadku wyboru płatności przy odbiorze, Klient płaci z chwilą odbioru zamówionego produktu. Na tej stronie Usługi Trendy Opticians będzie przedstawiona informacja o sposobach i terminach zapłaty w Usłudze Trendy Opticians oraz o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowania płatności.
  4. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta (wskazany na Koncie lub w formularzu rejestracyjnym przy zakupach w formule „Kup jako gość”) Vision Express wysyła potwierdzenie otrzymania oferty Klienta zgodnie z treścią zamówienia. Potwierdzenie to zostanie wysłane niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w ciągu [48] godzin od otrzymania zamówienia.
  5. W razie przyjęcia zamówienia przez Vision Express do Klienta zostanie wysłana informacja o realizacji zamówienia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia przez Vision Express zostaje zawarta z Klientem umowa sprzedaży produktów wskazanych w zamówieniu. Informacja Vision Express o realizacji zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w ust. 8 powyżej. Wraz z informacją o realizacji zamówienia Klient otrzyma, za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokument sprzedaży, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy.
  6. W razie stwierdzenia niedostępności wszystkich zamówionych produktów, Vision Express poinformuje Klienta o odmowie realizacji zamówienia z powodu braku dostępności zamówionych produktów i anuluje zamówienie. W razie dokonania przez Klienta zapłaty za anulowane zamówienie zastosowanie ma postanowienie ust. 12 poniżej.
  7. W razie stwierdzenia dostępności tylko części zamówionych produktów, Vision Express nie ma możliwości zrealizowania zakupu. W takiej sytuacji, całe złożone przez Klienta zamówienie zostaje automatycznie anulowane o czym Klient zostaje poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego adres email. Vision Express nie pobiera od Klienta zapłaty za niezrealizowane zamówienie. 
  8. Dostępność informacji o produktach na stronach Usługi Trendy Opticians nie oznacza dostępności tych produktów w magazynach Vision Express i możliwości realizacji zamówienia. W przypadku niedostępności całości lub części produktów objętego zamówieniem, Vision Express niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. W razie anulowania zamówienia Klienta (w całości lub części) zgodnie z postanowieniami ust. 10 i ust. 11 powyżej, i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta Vision Express niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności za anulowane zamówienie, tj. nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od wysłania do Klienta informacji o anulowaniu Zamówienia. Vision Express dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  9. Klient jest informowany na bieżąco o statusie realizacji zamówienia drogą mailową oraz, w przypadku Zarejestrowanych Klientów, przez zakładkę „Konto”.
  10. W celu zapewnienia Klientom bezpiecznych zakupów Vision Express zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia, w razie gdy:
  1. zamówienia płatnego za pobraniem powyżej wartości 500 zł,
  2. zamówienia płatnego z góry powyżej wartości 1.000 zł,
  3. Klient nie odebrał dwóch ostatnich zamówień z Usługi Trendy Opticians.
   1. W przypadku wątpliwości, co do poprawności danych teleadresowych, w tym podania nieprawidłowego kodu pocztowego, Vision Express skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub poprzez e-mail w celu weryfikacji danych.
   2. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba produktów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te promocyjne produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
   3. W sytuacji gdy w celu realizacji zakupu w formule „Kup jako gość” Klient podaje swoje dane wrażliwe (dane o stanie zdrowia np. takie jak moc sferyczna i krzywizna soczewek), do realizacji zamówienia niezbędne jest udzielenie przez Klienta dodatkowej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych o stanie zdrowia przez Vision Express.

   

  § 10.Dostawa

  1. Dostawy produktów zakupionych w ramach Usługi Trendy Opticians są realizowane przez Vision Express do miejsc dostawy zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Zamówienia są realizowane w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7.00-15.00. Czas dostawy podany na stronach Usługi Trendy Opticians, liczony jest w dniach roboczych.
  3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  4. Na stronie Usługi Trendy Opticians przy każdym produkcie podana jest informacja o maksymalnym czasie dostawy tego produktu. Informacja o terminie dostawy będzie zawarta w mailu z potwierdzeniem warunków zawarcia transakcji.
  5. Vision Express w ramach Usługi Trendy Opticians realizuje dostawy zamówień w dwóch opcjach:
  1. dostawa kurierem pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,
  2. odbiór w Salonie wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
   1. Dostawy są realizowane przy zamówieniach (i) płatnych z góry – po zaksięgowaniu wpłaty, lub (ii) płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu zamówienia lub przy jego odbiorze we wskazanym przez Klienta Salonie.
   2. W przypadku odbioru zamówienia w Salonie, Klient zobowiązany jest okazać swój dokument tożsamości.
   3. W przypadku odbioru zamówienia w Salonie, Klient powinien odebrać zamówione produkty w terminie 7 dni od poinformowania go o tym, że zamówienie jest gotowe do odbioru w Salonie. Po bezskutecznym upływie tego terminu nieodebrane zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Vision Express. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w razie nie odebrania zamówienia od kuriera. Kurier podejmie nie więcej niż 3 próby dostarczenia zamówienia.
   4. Vision Express nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionego produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
   5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione na paragonie albo fakturze zgodnie z informacją wyświetlającą się w opcji dostawy.
   6. Szczegółowe informacje o kosztach dostaw reguluje Cennik Usług Vision Express On-Line znajdujący się na stronie Usługi Trendy Opticians: https://trendyopticians.pl/cennik-uslug   Koszt dostawy jest wskazany podczas wypełniania formularza zamówienia, przy informacji o dostępnej opcji dostawy dla zamówienia.
   7. W momencie przekazania zamówionego produktu przez Vision Express do firmy kurierskiej, Vision Express wysyła do Klienta e-mail z wiadomością o wysyłce zakupionych produktów wraz z informacją o kurierze i numerze przesyłki. Zarejestrowany Klient w zakładce „Konto” może śledzić drogę swojej przesyłki poprzez kliknięcie na wskazany link.

   

  § 11.Formy płatności 

  1. Vision Express akceptuje następujące formy płatności:
  1. elektroniczne formy płatności (bankowy przelew elektroniczny, karta płatnicza), które są obsługiwane przez system firmy PayU S.A. (www.payu.pl) – rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego po zawarciu umowy i pozytywnej weryfikacji transakcji płatniczej przez podmiot realizujący płatności.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze produktu – gotówka lub kartą płatniczą lub w przypadku Salonów w innej formie dopuszczalnej przez Vision Express. Wybierając tę metodę Klient dokona płatności gotówką w momencie odbioru przesyłki od kuriera lub w Salonie. Możliwość zapłaty kartą płatniczą istnieje tylko przy odbiorze w Salonie, możliwość płatności kartą w przypadku odbioru przesyłki od kuriera zależy od oferty firmy kurierskiej. Procedura realizacji Zamówienia nastąpi natychmiast, tj. w każdym razie nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego po zawarciu umowy sprzedaży.
   1. Wybór formy płatności następuje podczas wypełniania formularza zamówienia przez Klienta.
   2. Za moment dokonania płatności uważa się pozytywny wynik weryfikacji dokonanej płatności..
   3. Vision Express zastrzega sobie prawo wyłączenia możliwości dokonania zapłaty za zamówienie: „płatność przy odbiorze” wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejnych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych pod adres wskazany przez Klienta.

   

  § 12.Odstąpienie od umowy

  1. Zgodnie z art. 27 Ustawy, Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Usłudze Trendy Opticians (z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej) bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, którego Klient wszedł w posiadanie produktu, lub którego osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktu. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest poinformować o tym Vision Express w terminie wskazanym w zdaniu wcześniejszym. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: trendyopticians.pl/formularz-odstąpienia-od-umowy ale nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Vision Express udostępnia Klientom jeden z następujących sposobów odstąpienia od umowy:
  1. Wysłanie odstąpienia od umowy na adres pocztowy: Vision Express SP Sp. z o.o., Sklep Internetowy, ul. 3 Maja 805-800 Pruszków;
  2. Wysłanie odstąpienia od umowy na adres mailowy: bok@trendyopticians.pl;
  3. Złożenie pisemnego oświadczenia (wraz ze zwracamy produktem) w jednym z Salonów.
   1. W przypadku odstąpienia od umowy poprzez wysłanie oświadczenia na adres mailowy, wskazany w ust. 2b) powyżej, Vision Express prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w każdym razie nie później niż [48] godzin od trzymania oświadczenia Klienta.
   2. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, Klient może odstąpić zarówno w zakresie całego zamówienia (i wtedy odstąpienie będzie skuteczne w odniesieniu do wszystkich produktów ujętych w zamówieniu), jak też w odniesieniu do niektórych tylko produktów ujętych w zamówieniu (i wtedy umowa będzie dalej obowiązywała w odniesieniu do pozostałych produktów ujętych w zamówieniu, w stosunku do których nie wykonano odstąpienia od umowy), chyba że co innego wynika z warunków akcji promocyjnej prowadzonej przez Vision Express w ramach której zakupiony został dany produkt.
   3. Vision Express ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy produktu do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Vision Express). Vision Express może jednakże wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   4. Vision Express dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   5. Klient ma obowiązek zwrócić produkt, w zakresie którego odstąpił od umowy z Vision Express, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni o dnia, w którym odstąpił od umowy z Vision Express. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie produktu przed jego upływem.
   6. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi Klient, chyba ze Vision Express wyraźnie zgodzi się na ich poniesienie.
   7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza charakter, cechy, przeznaczenie i funkcjonowanie produktu.
   8. W przypadku odstąpienia od umowy w zakresie produktu, który został zakupiony przez Klienta w ramach zestawu promocyjnego (np. gdzie produkty oferowane w ramach takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane łącznie w promocyjnej cenie), zwrotowi podlegają wszystkie produkty, które zostały zakupione przez Klienta wraz ze zwracanym produktem, jako część takiego zestawu promocyjnego (tj. zwrotowi podlega cały zestaw promocyjny).
   9. Dla uniknięcia wątpliwości, Vision Express informuje, że zgodnie z art. 38 Ustawy, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Vision Express wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 1 Ustawy);
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. okulary korekcyjne) (art. 38 pkt. 3 Ustawy); oraz
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. soczewki kontaktowe) (art. 38 pkt. 5 Ustawy).

   

  § 13.Badanie wzroku w Salonach

  1. W ramach Badania oferowana są następujące usługi:
   1. Pierwsze badanie wzroku w celu dobrania okularów korekcyjnych;
   2. Kolejne badanie wzroku w celu dobrania okularów korekcyjnych;
   3. Pierwsze badanie wzroku w celu dobrania miękkich soczewek kontaktowych;
   4. Kolejne badanie wzroku w celu dobrania miękkich soczewek kontaktowych;

  e)      Przesiewowa ocena ryzyka wybranych chorób oczu w zakresie rozszerzonym (zaćma, jaskra, retinopatia cukrzycowa, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem) za dodatkową opłatą.

  1. W ramach Badania polegającego na badaniu wzroku, o którym mowa w ust. 1 pkt. a) i b) powyżej, mieszczą się poniższe czynności:

  a)Wywiad:

  (i)        określenie oczekiwań i potrzeb wzrokowych

  (ii)       wywiad medyczny

  b)Ocena wstępna:

  1. wstępne określenie refrakcji przy użyciu autorefraktometru,
  2. określenie ciśnienia wewnątrzgałkowego przy wykorzystaniu tonometru bezdotykowego,
  3. weryfikacja dotychczasowej korekcji optycznej i parametrów montażowych soczewek okularowych;
  4. określenie ostrości wzroku w dotychczasowej korekcji optycznej (Vis c.c.) i/lub bez korekcji optycznej (Vis s.c. - jeżeli jest to zasadne)
  1. Określanie refrakcji z wykorzystaniem foroptera i/lub kasety okulistycznej;
  2. Określenie korekcji do bliskich i pośrednich odległości (jeżeli jest to zasadne)
  3. Dobór korekcji optycznej w zakresie soczewek okularowych:
   1. weryfikacja komfortu widzenia obuocznego w dali
   2. weryfikacja komfortu widzenia obuocznego w bliskich odległościach
   3. rekomendacja produktów dostosowanych do potrzeb wzrokowych Pacjenta (soczewki: jednoogniskowe, progresywne; uszlachetnienia powierzchni)
  4. Omówienie istoty zmian korekcji, związanych z tym korzyści wzrokowych, możliwych przejściowych objawów adaptacyjnych i czasu adaptacji do korekcji.
  5. Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości i ustalenie terminu wizyty kontrolnej.
  6. Dokonanie podstawowej przesiewowej oceny ryzyka wybranych chorób oczu (jedynie w wybranych Salonach), przy czym podstawowa ocena jest przeprowadzana bez farmakologicznego rozszerzania źrenicy i bez funduskopii; 
   1. W ramach Badania polegającego na badaniu wzroku, o którym mowa w ust. 1 pkt. c) i d) powyżej, mieszczą się czynności wskazane w ust. 2 pkt. a)-c) powyżej, a ponadto:

  a)badanie kwalifikacyjne:

  1. wywiad w kierunku wstępnej kwalifikacji do soczewek,
  2. badanie w lampie szczelinowej wykluczające przeciwskazania do noszenia soczewek;

  b)dobór miękkich soczewek kontaktowych:

  1. wybór i założenie soczewki próbnej,
  2. wstępna obiektywna ocena dopasowania soczewek w biomikroskopie (po 5 minutach adaptacji),
  3. subiektywna ocena komfortu noszenia i widzenia (po co najmniej 15 minutach adaptacji)
  4. obiektywna ocena ostrości wzroku i nadkorekcja,
  5. obiektywna ocena dopasowania soczewek w lampie szczelinowej,
  6. obiektywna ocena odpowiedzi fizjologicznej oczu,
  7. finalny dobór soczewek;

  c)wydanie miękkich soczewek kontaktowych:

  1. omówienie zasad pielęgnacji i higieny,
  2. praktyczna nauka zakładania i zdejmowania soczewek,
  3. omówienie procesu adaptacji i zalecenie trybu noszenia,
  4. omówienie objawów towarzyszącym powikłaniom,
  5. w przypadku pierwszej aplikacji soczewek kontaktowych wydanie pisemnych materiałów informacyjnych dotyczących zasad użytkowania soczewek kontaktowych (zaleceń i przeciwskazań),
  6. ustalenie terminu wizyty kontrolnej;

  d)wizyta kontrolna

  1.  wywiad w kierunku komfortu użytkowania soczewek kontaktowych,
  2. obiektywna ocena ostrości wzroku i nadkorekcja,
  3. ocena zasad przestrzegania zaleceń, stanu soczewek i ich dopasowania,
  4. ocena przedniego ocinka oka w kierunku możliwych zmian patologicznych związanych z użytkowaniem soczewek kontaktowych,
  5. utrwalanie nawyków związanych z właściwą pielęgnacją soczewek kontaktowych i profilaktyka oczu,
  6. ustalenie terminu kolejnej wizyty kontrolnej.
   1. W ramach Badania, o którym mowa w ust. 1 pkt. e) powyżej, mieszczą się następujące czynności:
    1. wywiad medyczny,
    2. pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,
    3. określenie najlepszej skorygowanej ostrości wzroku,
    4. ocena przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej,
    5. ocena tylnego odcinka oka z wykorzystaniem funduskamery,
    6. wydanie dokumentacji w skład której wchodzą wydrukowany raport badania i cyfrowy zapis obrazów funduskopowych tylnych odcinków gałek ocznych na płycie CD.
  7. Faktyczna lista czynności wykonywanych podczas Badania, wskazanych w ust. 2-4 powyżej, zależy od decyzji Specjalisty w momencie przeprowadzania badania i wynika z potrzeby zapewnienia najwłaściwszego badania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta.

   

  § 14.Rezerwacja Badania (Wizyta)

  1. Vision Express oferuje Klientom możliwość rezerwacji terminu Wizyty w wybranym Salonie w celu wykonania Badania u Specjalisty.
  2. Rezerwacja terminu Wizyty możliwa jest poprzez następujące kanały kontaktu:
  1. poprzez system elektronicznej rezerwacji Wizyt na Platformie Internetowej (tj. poprzez stronę Platformy Internetowej znajdującą się pod adresem: https://trendyopticians.pl/store-finder);
  2. poprzez kontakt telefoniczny z Salonem,
  3. bezpośrednio w Salonie.
   1. W przypadku rezerwacji terminu Wizyty za pośrednictwem Platformy Internetowej, Klient może rezerwować termin Wizyty, jako:
  1. zarejestrowany Klient – po zarejestrowaniu Konta na Platformie Internetowej i zalogowaniu się na swoim Koncie; lub
  2. Gość – bez konieczności rejestrowania Konta na Platformie Internetowej.
   1. Rezerwacja terminu Wizyty na Platformie Internetowej, czy też poprzez kontakt telefoniczny z Salonem, jest nieodpłatna. Jednakże samo Badanie podlega opłacie. Ceny Badań reguluje Cennik Usług, który jest dostępny na stronie: https://trendyopticians.pl/cennik-uslug. Vision Express zastrzega możliwość zmian cen Badań, w tym stosowanie ofert promocyjnych.
   2. W celu rezerwacji terminu Wizyty, Klient powinien określić następujące parametry Wizyty: (i) rodzaj Badania, które Klient chce zarezerwować; (ii) termin Badania; oraz (iii) Klient ma możliwość wybrania Specjalisty w danym Salonie, u którego chce wykonać Badanie (wybór Specjalisty nie obowiązkowy, jest opcjonalny).
   3. Do prawidłowej rezerwacji terminu Wizyty konieczne jest podanie następujących danych: (i) imię i nazwisko osoby badanej; (iii) przedział wiekowy osoby badanej; (ii) adres email do kontaktu; (iii) numer telefonu komórkowego do kontaktu (podawany opcjonalnie/dobrowolnie) (iv) oraz poświadczenie zapoznania się z Regulaminem sklepu i Polityką prywatności oraz zaakceptowanie ich postanowień. Dla uniknięcia wątpliwości, Vision Express informuje, że podane przez Klienta numer telefonu i adres mailowy będą wykorzystywane przez Vision Express wyłącznie w związku z rezerwacją terminu Wizyty, w tym przesyłania potwierdzenia rezerwacji terminu Wizyty, czy też przypomnienia o terminie Wizyty (chyba że Klient wyraźnie wyraził zgodę na wykorzystywanie jego danych także w innych celach przez Vision Express).
   4. Po dokonaniu rezerwacji terminu Badania, na adres mailowy Klienta (podany przez Klienta w formularzu rezerwacji Wizyty) zostanie wysłane mailem potwierdzenie rezerwacji terminu Wizyty przez Klienta. Potwierdzenie będzie wskazywało: (i) rodzaj zarezerwowanego Badania; (ii) zarezerwowany termin Badania; oraz (iii) nazwisko Specjalisty, u którego została zarezerwowana Wizyta.
   5. Klient ma możliwość rezerwacji terminu Wizyty na dowolny dostępny termin, w którym przyjmuje wybrany Specjalista. Klient ma prawo do odwołania lub zmiany terminu Wizyty bez żadnych konsekwencji.
   6. W wyniku dokonania rezerwacji terminu Wizyty nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży usługi Badania. Do zawarcia odpowiedniej umowy w zakresie Badania dochodzi w Salonie przed odbyciem zarezerwowanej Wizyty. Dopiero na podstawie umowy zawartej przez Klienta w Salonie powstanie obowiązek dokonania zapłaty za Wizytę.
   7. Vision Express zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach pracy Specjalistów.

   

  § 15.Ubezpieczenie ERGO DIRECT

  1. Vision Express informuje, że Klienci mają możliwość zakupienia u ubezpieczyciela, tj. ERGO Direkt Versicherung AG, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg (Norymberga), Niemcy, Ubezpieczenia  dla okularów korekcyjnych, okularów przeciwsłonecznych korekcyjnych, okularów przeciwsłonecznych niekorekcyjnych lub soczewek okularowych montowanych do własnej oprawy zakupionych w jednym z Salonów oraz w ramach Usługi Trendy Opticians (dalej jako „Umowa ubezpieczenia” lub „Ubezpieczenie”).
  2. Ubezpieczenie jest oferowane, jako uzupełnienie produktów oferowanych przez Vision Express w Salonach oraz w Usłudze Trendy Opticians i pokrywa szkodę majątkową ubezpieczonego będącą następstwem uszkodzenia, zniszczenia produktu, powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku lub utraty produktu wskutek zgubienia, kradzieży lub rozboju, na zasadach określonych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia okularów/soczewek okularowych zakupionych w Vision Express SP Sp. z o.o.
  3. Informacja o Ubezpieczeniu znajduje się na stronie pod adresem: https://www.visionexpress.pl/promocja/ubezpiecz-swoje-okulary. Natomiast Ogólne warunki ubezpieczenia okularów/soczewek okularowych zakupionych w Vision Express SP Sp. z o.o. oraz pozostałe dokumenty dotyczące ubezpieczenia udostępnione są pod adresem: https://trendyopticians.pl/warunki-ubezpieczenia
  4. Zawarcie Umowy ubezpieczenia w ramach Usługi Trendy Opticians możliwe jest podczas składania przez Klienta zamówienia zgodnie z § 9 Regulaminu, jako:
   1. Zarejestrowany Klient (tj. Klient posiadający Konto w Sklepie Internetowym) – po zalogowaniu się przez Klienta na swoje Konto; albo
   2. Gość w formule „Kup jako gość” – bez konieczności logowania się lub rejestrowania Konta na Platformie Internetowej.
  5. W celu zawarcia Umowy ubezpieczenia Klient przechodzi do sekcji „Koszyk” oraz wybiera produkt, który zamierza ubezpieczyć, a następnie wskazuje chęć zawarcia w stosunku do niego Umowy ubezpieczenia poprzez  aktywny wybór takiej opcji z listy dostępnych funkcjonalności.
  6. Po dokonaniu wyboru produktu i Ubezpieczenia Klient w celu zawarcia Umowy ubezpieczenia:
   1. podaje następujące dane ubezpieczającego/ubezpieczonego: imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL,
   2. składa oświadczenie woli o zapoznaniu się oraz akceptacji treści następujących dokumentów:
    1. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ERGO,
    2. Dodatkowych informacji prawnych dla konsumenta,
    3. Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (IPID),
    4. Informacja Ubezpieczyciela dotycząca ochrony danych przy zawieraniu umowy ubezpieczenia,
  7. Vision Express umożliwia zapoznanie się Klientowi z treścią dokumentów wymienionych w ust. 6 pkt. 2 powyżej, przed wyrażeniem woli przez Klienta o zamiarze zawarcia Umowy ubezpieczenia. Wszystkie wskazane dokumenty można wydrukować lub zapisać używając zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej. Wymienione dokumenty można też pobrać w formacie PDF i zarchiwizować klikając na właściwe odnośniki dostępne w procesie składania oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2 powyżej. W celu otwarcia pliku PDF potrzebny jest program Adobe Reader (dostępny bezpłatnie na stronie www.adobe.pl) lub inna podobna przeglądarka plików PDF.
  8. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt. 2) powyżej dostępne są również na stronie Usługi Trendy Opticians pod adresem https://trendyopticians.pl/warunki-ubezpieczenia
  9. W momencie zawarcia Umowy ubezpieczenia Klient otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia w postaci dokumentu polisy oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Klient, który zawarł Umowę ubezpieczenia dokonując zakupu w formule „Kup jako gość” otrzymuje w/w dokumenty poprzez ich przesłanie w formie elektronicznej „PDF” na adres email Klienta podany w procesie zakupowym. Klient, który zawarł Umowę ubezpieczenia i posiada Konto otrzymuje w/w dokumenty poprzez ich udostępnienie w formie elektronicznej „PDF” na Koncie tego Klienta.
  10. W celu zrealizowania Ubezpieczenia Klient musi dokonać następujących czynności w ramach swojego Konta:
   1. wejść w zakładkę „Moje Polisy”,
   2. wybrać opcję „zrealizuj” w stosunku do Umowy ubezpieczenia (polisy), którą Klient zamierza zrealizować,
   3. podać powód realizacji Umowy ubezpieczenia zgodny z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, przy czym w przypadku:
    1. kradzieży lub zagubienia ubezpieczonego produktu, Vision Express niezwłocznie przekazuje informację o uznaniu roszczenia ubezpieczeniowego i przyznaje prawo („voucher”) do realizacji Umowy ubezpieczenia zgodnie z jej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia,
    2. zniszczenia produktu, Klient wypełnia formularz zgłoszenia ubezpieczeniowego postępując zgodnie z informacjami pojawiającymi się w trakcie tego procesu w Usłudze Trendy Opticians,
  11. w przypadku dokonania zgłoszenia szkody ubezpieczeniowej zgodnie z pkt. 3) (ii) powyżej, Klient otrzymuje informację o warunkach, terminie i sposobie realizacji zgłoszenia, w tym w szczególności o obowiązku dostarczenia Vision Express zniszczonego produktu objętego Ubezpieczeniem na następujący adres: ul. 3 maja 8, 05-800 Pruszków w terminie 7 dni. Nie przesłanie zniszczonego produktu we wskazanym terminie spowoduje anulowanie dokonanego zgłoszenia i obowiązek ponownego zgłoszenia roszczenia ubezpieczeniowego poprzez wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1-2 oraz ust. 3 (ii) powyżej. Po skutecznym zgłoszeniu roszczenia ubezpieczeniowego w sposób opisany w zdaniach poprzedzających, Klient otrzyma informację o jego uznaniu lub odrzuceniu w terminie 14 dni.
  12. w przypadku uznaniu roszczenia ubezpieczeniowego Klienta zgłoszonego w sposób opisany w pkt. 3) (i) lub pkt. 3 (ii) i pkt. 4 powyżej, Klient ma możliwość realizacji Umowy ubezpieczeniowej w Salonie lub w ramach Usługi Trendy Opticians poprzez wybór opcji „Realizacja Polisy ubezpieczeniowej ERGO” w trakcie dokonywania zakupu nowego produktu (zakup taki uznany zostanie za wymianę produktu na nowy zgodnie z Umową ubezpieczeniową); Usługa Trendy Opticians automatycznie oblicza udział własny Klienta w realizacji Umowy ubezpieczeniowej i prezentuje łączną kwotę do zapłaty za nowy produkt, którego zakup dokonywany jest w ramach realizacji Ubezpieczenia.  

   

  § 16.Przeglądanie online produktów dostępnych w Salonach

  1. Vision Express umożliwia użytkownikom sprawdzanie na Platformie Internetowej dostępności produktów w Salonach.
  2. W celu sprawdzenia na Platformie Internetowej dostępności poszukiwanego produktu w Salonach, należy w Trendy Opticians znaleźć poszukiwany produkt, wejść na jego stronę w Trendy Opticians, a następnie kliknąć na ikonę „Sprawdź dostępność”. Pojawi się wtedy lista Salonów, w których dany produkt jest dostępny, wraz ze adresem Salonu.

   

  § 17.Reklamacje

  1. Klient może złożyć do Vision Express reklamację na działanie Platformy Internetowej, na zasadach wskazanych poniżej. Niniejsze postanowienia dotyczące reklamacji, w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej określone w Kodeksie Cywilnym.
  2. Każdy Klient może złożyć reklamację na działanie Platformy Internetowej . Reklamację należy złożyć do Vision Express w terminie do 30 dni od wydarzenia dającego podstawę do złożenia reklamacji. Reklamacje należy zgłaszać mailem na adres: bok@trendyopticians.pl z dopiskiem „Reklamacja – Platforma Internetowa”.
  3. Reklamacja powinna zawierać: (i) imię i nazwisko reklamującego; (ii) adres mailowy do korespondencji (jeśli jest to inny adres niż adres mailowy, z którego została wysłana reklamacja; (iii) opis przyczyny złożenia reklamacji; oraz (iv) żądanie reklamującego.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Vision Express w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania. O decyzji Vision Express Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w reklamacji.
  5. Zasady i warunki składania reklamacji oraz korzystania z uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej dostępne są w Polityce Reklamacji dostępnej na stronie internetowej pod adresem  https://trendyopticians.pl/polityka-reklamacji.

   

  § 18.Gwarancja

  1. Vision Express nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Produkty sprzedawane przez Vision Express w Usłudze Trendy Opticians mogą być jednak objęte gwarancją udzieloną przez gwaranta (producenta).
  2. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji nie ogranicza praw Klienta wynikających z rękojmi oraz z innych obowiązujących przepisów prawa.

   

  § 19.Dane osobowe oraz ich przetwarzanie.

  1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest  Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02 - 672) przy ulicy Domaniewskiej 39.
  2. Wszystkie informacje, o których mowa w  art. 13 RODO Organizator podaje Klientowi podczas przekazywania danych osobowych przez ww. osoby w formie papierowej lub elektronicznej poprzez udostępnienie informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych w wersji papierowej w Salonach oraz w ramach akceptowanej przez Klientów Polityki Prywatności dostępnej pod adresem: https://trendyopticians.pl/polityka-prywatnosci. W szczególności Vision Express przetwarza dane osobowe Klientów w ramach Platformy Internetowej w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w celu prowadzenia Konta oraz w celu możliwości złożenia oraz realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Platformy Internetowej – w zależności od tego, z których funkcjonalności Platformy Internetowej Klient korzysta. Szczegółowe cele oraz zakres przetwarzanych danych opisane są w Polityce Prywatności.
  3. Skorzystanie z niektórych funkcjonalności Platformy Internetowej bądź Konta wymaga od Klienta podania swoich danych o stanie zdrowia (np. zakup okularów korekcyjnych), w szczególności w zakresie danych o korekcji optycznej oraz odbyciu wizyty u specjalisty medycznego Vision Express. Przetwarzane w tym zakresie przez Vision Express dane osobowe, w tym dane osobowe o stanie zdrowia widoczne w ramach Konta Klienta, nie stanowią dokumentacji medycznej w rozumieniu ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

   

   

  § 20.Dodatkowe funkcjonalności Usług Trendy Opticians.

  1. System oferuje Klientom następujące dodatkowe funkcjonalności:
  1. Tworzenie Listy Życzeń (listę ulubionych produktów) i zapisywanie jej na koncie Klienta;
  2. Edycja danych osobowych podanych przez Klienta w trakcie rejestracji Konta,
  3. Edycja oświadczeń i zgód wyrażonych przez Klienta;
  4. Dostęp do historii recept Klienta;
  5. Dostęp do historii badań (wizyt) Klienta;
  6. Dostęp do historii zakupów Klienta (w tym zakupów dokonanych w Salonach pod warunkiem podania swoich danych osobowych podczas dokonywania zakupu w Salonie);
   1. Korzystanie z wymienionych wyżej funkcjonalności i udogodnień może być uzależnione od rejestracji Konta na Platformie Internetowej.
   2. Dodatkowo, w przypadku Klientów posiadających Konto na Platformie Internetowej, każdy Klient może w Salonie:
    1. dokonać edycji wyrażonych przez siebie zgód w ramach Konta w Usłudze Trendy Opticians (przy użyciu Formularza Konta),
    2. dokonać edycji danych podanych w ramach Konta w Usłudze Trendy Opicians (przy użyciu Formularza Konta),
    3. dokonać anulowania transakcji lub dokonania zwrotu poszczególnych produktów zakupionych w ramach Usługi Trendy Opticians,
    4. uzyskać dostęp do historii swoich transakcji, badań oraz recept.

   

  § 21.Postanowienia końcowe.

  1. Vision Express może dokonywać zmian postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany będą obowiązywały po upływie 14 dni od opublikowania informacji o zmianach na stronie internetowej Platformy Internetowej. W przypadku Zarejestrowanych Klientów zostaną oni dodatkowo powiadomieni o zmianach za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres mailowy Klienta podany do celów kontaktowych na Koncie. Wszelkie zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na prawa nabyte przez Klienta na podstawie poprzednio obowiązującego Regulaminu. W wypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Klient powinien zaprzestać korzystania z Platformy Internetowej lub złożyć wniosek o usunięcie swojego Konta. Dla uniknięcia wątpliwości potwierdzamy, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
  2. Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej: https://trendyopticians.pl/pl/regulamin. Ponadto można go wydrukować lub zapisać używając zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej. Niniejszy dokument można też pobrać w formacie PDF i zarchiwizować klikając tutaj. W celu otwarcia pliku PDF potrzebny jest program Adobe Reader (dostępny bezpłatnie na stronie www.adobe.pl) lub inna podobna przeglądarka plików PDF.
  3. Informujemy, że Vision Express nie stosuje alternatywnych metod rozstrzygania sporów z konsumentami, o ile nie wymagają tego wyraźnie obowiązujące przepisy prawa. Nie wyrażamy zatem zgody na udział ani nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniach dotyczących pozasądowego rozstrzygania sporów z konsumentami.
  4. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 1 do Regulaminu – Informacje o prawach konsumenta

   

  INFORMACJA DLA KLIENTA

   

  Mając na uwadze obowiązek określony art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, niniejszym Vision Express informuje o:

  1. Głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumienia się z konsumentem

  Zgodnie z zawieraną przez Klienta umową sprzedaży produktów oferowanych przez Vision Express w ramach Usługi Trendy Opticians. Szczegóły oraz charakter zamówienia, jak również sposób porozumiewania się z konsumentem opisany został szczegółowo w Regulaminie.

  1. danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, i numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numerze telefonu przedsiębiorstwa

  Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000017397, NIP 951-19-72-542, REGON: 01630535900000, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000.000 złotych.

  1. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą

  Adres poczty elektronicznej: bok@visionexpress.pl

  Numer telefonu kontaktowego: 801 909 900

  Adres: Vision Express SP Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa

  1. adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3 powyżej

  Nie dotyczy.

  1. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a także wszystkich kosztów, które konsument jest zobowiązany ponieść.

  Cena za produkty zakupione przez Klienta w ramach Usługi Trendy Opticians każdorazowo wynika z zakresu zamówienia złożonego przez Klienta (zakupionych produktów). Informacja o dostępnych produktach, w tym ich cenach oraz proces składania zamówienia opisane są w § 8 i § 9 Regulaminu.

  1. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się

  Nie dotyczy – korzystanie z Usługi Trendy Opticians jest bezpłatne. Jedyne koszty obciążające Klienta to koszty dostępu do sieci Internet, które wynikają z umów zawartych pomiędzy Klientem, a podmiotem dostarczającym dostęp do sieci Internet.

  1. sposobie i terminie zapłaty

  Termin i sposób zapłaty wynika z  § 9 oraz § 11 Regulaminu.

  1. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji

  Sposób spełnienia świadczenia przez Vision Express opisany został w § 9 i § 10 Regulaminu.

  Procedura rozpatrywania reklamacji złożonych przez Klienta opisana została w § 17 Regulaminu.

  1. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy

  Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy Członkowskiej opisany jest w § 12 Regulaminu

  1. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą

  Zasady dokonywania zwrotu produktów zakupionych przez Klienta w ramach Usługi Trendy Opticians, opisane zostały w § 12 Regulaminu (zasady ponoszenia przez Klienta kosztu zwrotu rzeczy - § 12 ust. 9-11 Regulaminu).

  1. obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2

  Nie dotyczy.

  1. braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy

  Sytuacje, w których Klient traci prawo do odstąpienia od umowy opisane zostały w § 12 ust. 12 Regulaminu.

  1. obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad

  Opisany w § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu.

  1. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji

  Nie dotyczy.

  1. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim

  Vision Express SP Sp. z o.o. nie posiada, ani nie stosuje się do kodeksów dobrych praktyk, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

  1. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu

  Nie dotyczy.

  1. minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy

  Wynika z charakteru zamówienia złożonego przez Klienta w ramach Usługi Trendy Opticians. Zasady składania i realizacji zamówień opisane zostały w § 9 Regulaminu.

  1. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy

  Nie dotyczy.

  1. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony

  Opisane w § 21 Regulaminu oraz w Polityce Prywatności.

  1. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć

  Opisane w § 3 Regulaminu.

  1. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

  Zgodnie z § 21 ust. 3 Regulaminu Vision Express SP nie przewiduje możliwości korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.