Regulamin
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
trendyopticians.pl
 1. Informacje ogólne.
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług wszystkimi dostępnymi w trendyopticians.pl kanałami, w szczególności składania zamówień na produkty w Sklepach stacjonarnych, w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, dostarczanych treści cyfrowych, interoperacyjności działania usług on-line, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz innych opłat, uprawnienia do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, w tym ograniczeniach tego prawa wynikających z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, oraz pouczenie o skutkach odstąpienia od umowy, a także zasady rejestracji i rezerwacji elektronicznej wizyt w salonach optycznych.
  2. Właścicielem Usług trendyopticians.pl (zwanych dalej Usługami VE), prowadzonych przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Domaniewska 39, ( kod pocztowy 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000017397, NIP 951-19-72-542, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000.000 złotych (dalej jako Vision Express). tel/fax: (22) 290 70 90; e-mail: bok@trendyoptcians.pl; Infolinia: 801 909 900 (koszt połączeń telefonicznych wg. stawek operatora).
  3. W zakres Usług wchodzą dwa kanały usług:
   1. Salony Optyczne Trendy Opticians,
   2. Sklep internetowy Trendy Opticians, pod adresem trendyopticians.pl
   3. System elektronicznej rezerwacji wizyt w salonach, pod adresem trendyopticians.pl.
  4. Vision Express nie pobiera opłat za rejestrację w systemie, w tym przeglądanie oferty Sklepu Internetowego, rezerwację wizyt z zastrzeżeniem, dostępu do Internetu, który może się wiązać z koniecznością ponoszenia opłat na rzecz dostawcy tej usługi.
  5. Każda osoba korzystająca z usług („Klient”) przyjmuje do wiadomości, że obsługa Klienta odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych, wskazanych w Dziale III, poprzez sieć telekomunikacyjną, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  6. Vision Express oświadcza, a Klient akceptuje, iż do łączących Strony stosunków prawnych będą miały zastosowanie: niniejszy Regulamin, dostępny na stronie www.trendyopticians.pl, jak również powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121) oraz Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
  7. Vision Express oświadcza, iż dokłada wszelkich starań aby usługi oferowane i świadczone w ramach Sklepu oraz Recepcji, o których mowa w punkcie 3 powyżej, stały na jak na najwyższym poziomie, zastrzegając przy tym, iż nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia ich dostępności, szczególnie w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądów, modernizacji lub rozbudowy strony www.trendyopticians.pl
  8. Warunkiem korzystania z Usług Vision Express jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.
  9. Klient oświadcza, że jest pełnoletni oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na dokonanie zamówień i zawarcie umowy z Vision Express.
  10. Po zarejestrowaniu się w systemie Usług trendyopticians.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
  11. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych Vision Express nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia.
  12. Vision Express nie ponosi również odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta.
  13. Klient zobowiązuje się do powstrzymania się od aktywności, która wpływa lub mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje.
  14. Usługi realizowane są na terenie Polski.
  15. Sklep sprzedaje i dostarcza produkty wolne od wad, w opakowaniach przewidzianych przez producenta, z zastrzeżeniem iż sklep internetowy nie prowadzi tzw. sprzedaży soczewek kontaktowych na sztuki.
  16. Klient składający zamówienia na soczewki kontaktowe w Sklepie potwierdza, że przed złożeniem zamówienia dokonał badania wzroku i posiada aktualną receptę, a parametry soczewki wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań i nie będzie wnosił do Vision Express, żadnych roszczeń dotyczących ich złego dopasowania.
 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
  1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody korzystania z Usług trendyopticians.pl Klient powinien dysponować urządzeniem spełniającym określone standardy:
   • aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,
   • prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3),
   • włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce),
   • aktywny adres e-mail (szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania adresu e-mail przez Vision Express podana jest poniżej),
   • aktywny numer telefonu komórkowego (szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania numeru telefonu komórkowego przez Vision Express podana jest poniżej).
  2. Vision Express przesyła Klientom Usług opisane w niniejszym regulaminie e-maile oraz smsy będące treścią cyfrową w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta, wyłącznie celem prawidłowej realizacji Usług Vision Express.
 3. Dane Klienta oraz ich przetwarzanie.
  1. Do prawidłowej rejestracji konta trendyopticians.pl niezbędne jest:
   • podanie aktywnego adresu e-mail,
   • podanie aktywnego numeru telefonu komórkowego,
   • zdefiniowanie hasła, które jest znane jedynie Klientowi,
  2. Do prawidłowej realizacji zamówień w Sklepie niezbędne są następujące dane:
   • imię,
   • nazwisko,
   • dane adresowe,
   • e-mail,
   • numer telefonu komórkowego.
  3. Do prawidłowej rezerwacji wizyty w salonie niezbędne są następujące dane:
   • imię,
   • nazwisko,
   • wiek,
   • e-mail,
   • numer telefonu komórkowego.
  4. Na adres e-mail wysyłane będą następujące treści cyfrowe:
   • wiadomość potwierdzającą rejestrację konta,
   • informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
   • informacje o anulacji lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
   • informacje o anulacji lub zmianie terminu wizyty w salonie,
   • przypomnienia o terminach wizyt w salonach,
   • przypomnienia o terminie zamówienia soczewek,
   • treści marketingowe, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.
  5. Podany numer telefonu wykorzystywany będzie w celu przekazywania treści cyfrowych o poniższych funkcjonalnościach, takich jak:
   • wysyłania jednorazowych kodów potwierdzających czynności na Koncie (np. rezerwacja wizyty w salonie, potwierdzenie zamówienia),
   • informowania o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
   • informowania o anulacji i/lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
   • przypomnienia o terminach wizyt w salonach,
   • przypomnienia o terminie zamówienia soczewek,
   • informowania o anulacji i/lub zmianie terminu wizyty w salonie,
   • wysyłania treści marketingowych, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.
  6. Przeglądanie asortymentu Sklepu, zamawianie towaru w Sklepie oraz rezerwacja wizyt nie wymaga rejestracji.
  7. Vision Express jako Administrator Danych informuje, że dane osobowe Klientów gromadzone za pośrednictwem sklepu internetowego Vision Express oraz systemu elektronicznej rezerwacji wizyt w salonach, przetwarzane będą na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, dalej: Ustawa) w celu realizacji wybranych przez Klienta Usług Vision Express, ponadto na podstawie art. 23 ust 1 pkt 1, po uzyskaniu niezależnej zgody Klienta dane mogą być przetwarzane w celach marketingu produktów i usług oferowanych przez Vision Express.
  8. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ww. Ustawy.
  9. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania poprzez kontakt Vision Express SP Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39 (budynek Nefryt 1p), 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000017397, NIP 951-19-72-542, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000.000 złotych, tel/fax (22) 290 70 90, e-mail: biuro@visionexpress.pl, bądź e-mail: opinie@visionexpress.pl, Infolinia: 801 909 900 (koszt połączeń telefonicznych wg. stawek operatora).
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z Usług Vision Express.
  11. Jedna osoba fizyczna, może posiadać tylko jedno konto na stronie www.trendyopticians.pl.
 4. Badania wzroku.
  1. Vision Express oferuje usługę badania wzroku w celu doboru korekcji optycznej, zwaną dalej Badaniem.
  2. Klient w toku umawiania się na wizytę przez formularz jest informowany o specjaliście do którego umawiana jest wizyta (imię, nazwisko) .
  3. W ramach Badania mieszczą się poniższe czynności:
   1. Ocena wstępna:
    • wstępne określenie refrakcji przy użyciu autorefraktometru,
    • określenie ciśnienia wewnątrzgałkowego przy wykorzystaniu tonometru bezdotykowego,
    • weryfikacja dotychczasowej korekcji optycznej i parametrów montażowych soczewek okularowych
   2. Wywiad:
    • zebranie informacji dotyczących ogólnego stanu zdrowia i zdrowia oczu,
    • określenie oczekiwań i potrzeb wzrokowych.
   3. Określanie refrakcji z wykorzystaniem foroptera i/lub kasety okulistycznej.
   4. Przesiewowa ocena ryzyka wybranych chorób oczu (zaćma, jaskra, retinopatia cukrzycowa, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem) w zakresie standardowym lub rozszerzonym (dodatkowa opłata)
    • Zakres standardowy obejmuje ocenę przedniego i tylnego odcinka oka przy wąskiej źrenicy przy użyciu wziernika i/lub lampy szczelinowej
    • Zakres rozszerzony obejmuje ocenę przedniego i tylnego odcinka oka przy wąskiej źrenicy przy użyciu wziernika i/lub lampy szczelinowej i funduskamery.
   5. Dobór korekcji optycznej
    • soczewki okularowe
     • określenie refrakcji
     • dobór mocy
     • rekomendacja produktów (soczewki: jednoogniskowe, progresywne; uszlachetnienia powierzchni)
    • miękkie soczewki kontaktowe
     • określenie refrakcji,
     • badanie w lampie szczelinowej wykluczające przeciwwskazania,
     • dobór i aplikacja soczewek próbnych,
     • 15-minutowy okres adaptacji,
     • weryfikacja komfortu noszenia soczewek,
     • weryfikacja komfortu widzenia,
     • określenie nadrefrakcji,
     • ocena jakości dopasowania i odpowiedzi fizjologicznej oka określana przy wykorzystaniu lampy szczelinowej,
     • finalny dobór soczewek kontaktowych,
     • praktyczna nauka zakładania i zdejmowania soczewek
     • zasady pielęgnacji, użytkowania, przeciwwskazania i zagrożenia
    • Omówienie istoty zmian korekcji, związanych z tym korzyści wzrokowych, możliwych przejściowych objawów adaptacyjnych i czasu adaptacji do korekcji.
    • Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości i ustalenie terminu wizyty kontrolnej.
    • W przypadku aplikacji miękkich soczewek kontaktowych wydanie zaleceń użytkowych i przeciwwskazań w formie pisemnej.
  4. Faktyczna lista czynności wykonywanych podczas badania zależy od decyzji Specjalisty w momencie przeprowadzania badania i wynika z potrzeby zapewnienia najwłaściwszego badania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta.
  5. Szczegółowe poziomy uprawnień poszczególnych Specjalistów przedstawia poniższa tabela:
   Usługa
   Lekarz okulista
   Optometrysta
   Technik Optyk
   Ortoptysta
   Usługa
   Dobór korekcji okularowej
   Lekarz okulista
   TAK
   Optometrysta
   TAK
   Technik Optyk
   TAK1
   Ortoptysta
   TAK1
   Usługa
   Dobór korekcji miękkimi soczewkami kontaktowymi
   Lekarz okulista
   TAK
   Optometrysta
   TAK
   Technik Optyk
   NIE
   Ortoptysta
   NIE
   Usługa
   Wystawianie druków recept
   Lekarz okulista
   TAK
   Optometrysta
   NIE
   Technik Optyk
   NIE
   Ortoptysta
   NIE
   Usługa
   Wystawianie druków „Korekcja Optyczna”
   Lekarz okulista
   TAK
   Optometrysta
   TAK
   Technik Optyk
   NIE
   Ortoptysta
   NIE
   Usługa
   Nauka zakładania soczewek kontaktowych
   Lekarz okulista
   TAK
   Optometrysta
   TAK
   Technik Optyk
   TAK
   Ortoptysta
   TAK
   Usługa
   Przesiewowa ocena ryzyka wybranych chorób oczu
   Lekarz okulista
   TAK
   Optometrysta
   TAK
   Technik Optyk
   TAK
   Ortoptysta
   TAK
   Usługa
   Badanie wzroku osoby pełnoletniej
   Lekarz okulista
   TAK
   Optometrysta
   TAK
   Technik Optyk
   TAK
   Ortoptysta
   TAK
   Usługa
   Badanie wzroku osoby nieletniej od 7 do 12 roku życia
   Lekarz okulista
   TAK234
   Optometrysta
   NIE
   Technik Optyk
   NIE
   Ortoptysta
   NIE
   Usługa
   Badanie wzroku osoby nieletniej od 12 do 16 roku życia
   Lekarz okulista
   TAK234
   Optometrysta
   TAK234
   Technik Optyk
   NIE
   Ortoptysta
   NIE
   Usługa
   Badanie wzroku osoby nieletniej od 16 do 18 roku życia
   Lekarz okulista
   TAK2
   Optometrysta
   TAK2
   Technik Optyk
   NIE
   Ortoptysta
   NIE
   Usługa
   Specjalistyczna konsultacja
   Lekarz okulista
   TAK
   Optometrysta
   TAK
   Technik Optyk
   NIE
   Ortoptysta
   NIE
   Usługa
   Diagnoza lekarska
   Lekarz okulista
   TAK
   Optometrysta
   TAK
   Technik Optyk
   NIE
   Ortoptysta
   NIE

   1.Dotyczy kolejnego doboru korekcji okularowej.
   2.Badanie musi odbyć się w obecności opiekuna prawnego osoby badanej potwierdzonej czytelnym podpisem na karcie badania
   3.Specjalista musi zadeklarować zgodę na przeprowadzanie badań
   4.Badanie może odbyć się wyłącznie na podstawie skierowania od lekarza okulisty

  6. Ceny Badania
   1. Ceny badań reguluje Cennik Usług , dostępny na stronie www.trendyopticians.pl
   2. Vision Express zastrzega możliwość stosowania ofert, programów, akcji marketingowych.
 5. Rezerwacja wizyt.
  1. Vision Express oferuje możliwość rezerwacji wizyty u Specjalisty poprzez system elektronicznej rezerwacji wizyt.
  2. Rezerwacja wizyty możliwa jest poprzez następujące kanały kontaktu:
   1. Poprzez Internet, na stronie www.trendyopticians.pl,
   2. poprzez kontakt telefoniczny z wybranym salonem trendyopticians.pl,
  3. Klient ma możliwość umówienia wizyty na dowolny dostępny termin, w którym przyjmuje wybrany Specjalista.
  4. Klient ma prawo do odwołania lub zmiany terminu wizyty.
  5. Vision Express zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych, podanych przez Klienta i przesłania mu treści cyfrowych, w celu rezerwacji terminu, przypomnienia o wizycie, przygotowania dokumentacji oraz wszelkich czynności niezbędnych do realizacji badania.
  6. Vision Express zastrzega sobie prawo do odwołania lub przeniesienia terminu wizyty w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej czynników uniemożliwiających jej realizację, np. błąd systemu teleinformatycznego, brak/awarie niezbędnych mediów, niedostępność Specjalisty.
 6. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
  1. Zamówienie jest składane poprzez dokonanie wyboru towarów umieszczenie ich w elektronicznym „koszyku” oraz wypełnienie formularza zamówienia („krok po kroku”). Po złożeniu zamówienia oraz wybraniu ścieżki do kontaktu i w przypadku podania adresu e-mail Klient otrzymuje treść cyfrową: e-mail potwierdzający treść zamówienia oraz informację o sposobie płatności za towar.
  2. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
  3. Klient jest informowany na bieżąco o statusie realizacji zamówienia drogą mailową oraz, w przypadku zarejestrowanych Klientów, przez zakładkę „Konto”.
  4. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu realizacja zamówienia nie będzie możliwa Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta wraz z informacją o przysługujących Klientowi w związku z tym faktem prawach, w szczególności prawie odstąpienia od umowy.
  5. Sklep nie realizuje zamówień hurtowych..
  6. W celu zapewnienia Klientom bezpiecznych zakupów Vision Express zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego celem potwierdzenia zamówienia w przypadku:
   • zamówienia płatnego za pobraniem powyżej wartości 500 zł,
   • zamówienia płatnego z góry powyżej wartości 1000 zł,
   • nieodebrania przez Klienta dwóch kolejnych zamówień,
   • niedostępności towaru.
  7. W przypadku wątpliwości co do poprawności danych teleadresowych, w szczególności braku danego adresu w ogólnodostępnych bazach adresów, w tym również podania nieprawidłowego kodu pocztowego, Vision Express skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub poprzez e-mail w celu weryfikacji danych.
  8. W przypadku odmowy realizacji zamówienia płatnego z góry przez Vision Express, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot dokonanej przedpłaty na wskazany rachunek bankowy.
  9. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, z zastrzeżeniem pkt. 7 Informacji ogólnych. Zamówienia są realizowane w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 7.00-15.00.
  10. 10. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  11. 11. Sklep oferuje możliwość dokonywania zakupów bez przeprowadzenia rejestracji Klienta w systemie trendyopticians.pl (tzw. Konto gościa). Warunkiem jest podanie przez Klienta niezarejestrowanego wymaganych przez System danych oraz zatwierdzenie odpowiednich pól dotyczących oświadczeń o wyrażeniu zgody.
  12. 12. Vision Exspress oferuje Klientowi możliwość uzyskania wsparcia przy procesie Rejestracji konta. Wsparcie to można uzyskać podczas wizyty w dowolnym Salonie Vision Express, lub za pośrednictwem Infolinii.
  13. Vision Exspress oferuje Klientowi możliwość uzyskania wsparcia przy procesie Rejestracji konta. Wsparcie to można uzyskać podczas wizyty w dowolnym Salonie Vision Express, lub za pośrednictwem Infolinii.
 7. Dodatkowe funkcjonalności Systemu Usług Trendy Optcians.
  1. System oferuje Klientom następujące, dodatkowe funkcjonalności:
   1. Tworzenie Listy Życzeń (listy ulubionych produktów) i zapisywanie jej na koncie Klienta;
   2. Tworzenie anonimowej Listy Życzeń i wysyłanie jej emailem do Klienta;
   3. Edycję zgód wyrażonych przez Klienta;
   4. Dostęp do historii recept Klienta;
   5. Dostęp do historii badań Klienta;
   6. Dostęp do historii zakupów Klienta;
   7. Dostęp do historii wizyt lekarskich (badań);
   8. Anulowanie całej transakcji/wykonanie zwrotu poszczególnych produktów;
   9. Kompletacja zamówienia i wysyłka do Klienta/Salonu w celu odbioru.
  2. Korzystanie z wymienionych wyżej funkcjonalności i udogodnień może być uzależnione od rejestracji w Systemie.
  3. Vision Express zastrzega sobie prawo jednostronnej decyzji w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia ilości i rodzajów funkcjonalności Systemu.
 8. Ceny towarów.
  1. Wszystkie ceny towarów są podane w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów dostawy. Wszelkie koszty dodatkowe (np. koszty dostawy) są podawane do wiadomości Klienta przed ostatecznym zatwierdzeniem przez niego zamówienia.
  2. Cena podana przy każdym towarze prezentowanym w Sklepie jest wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  3. Ceny w Sklepie nie podlegają negocjacji.
  4. Vision Express zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych oraz usuwania wybranych towarów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  5. Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT w zależności wyboru Klienta. W celu uzyskania faktury VAT Klient wypełnia pole NIP w formularzu zamówienia.
 9. Czas, sposób i koszt realizacji zamówienia.
  1. Sklep realizuje dostawy zamówień w dwóch trybach:
   1. dostawa kurierem pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,
   2. odbiór w salonie wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
  2. Dostawy kurierem pod adres wskazany przez Klienta są realizowane przy zamówieniach płatnych z góry, po zaksięgowaniu wpłaty, lub płatnych przy odbiorze.
  3. W przypadku wyboru jako miejsce odbioru sklepu Trendy Opticians możliwe jest dokonanie płatności online bądź płatności w sklepie przy odbiorze. Przy wyborze płatności online, wysyłka do salonu jest realizowana po zaksięgowaniu wpłaty. Przy odbiorze przesyłki w sklepie Trendy Opticians Klient zobowiązany jest ponadto okazać dokument tożsamości.
  4. W przypadku odbioru w sklepie Trendy Opticians i wyborze płatności przy odbiorze, zamówienie może zostać anulowane w przypadku gdy Klient nie zgłosi się po zamówienie w ciągu 5 dni od dostarczenia przesyłki do salonu i poinformowania Klienta o przesyłce.
  5. W przypadku odbioru w sklepie Trendy Opticians i płatności online przed odbiorem, Vision Express przysługuje prawo odstąpienia gdy Klient nie zgłosi się po zamówienie. Warunkiem odstąpienia jest trzykrotne wezwanie Klienta do odbioru zamówienia: pierwsze po 7 dniach od poinformowania go o gotowości zamówienia do odbioru, drugie po 14 dniach oraz trzecie po 21 dniach. W przypadku odstąpienia stosowane są odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące odstąpienia pkt IX
  6. Na stronie trendyopticians.pl przy każdym produkcie podana jest informacja o jego dostępności. Dostępność produktu oraz maksymalny czas dostawy będzie ponadto zawarty w mailu kierowanym do Klienta z potwierdzeniem warunków zawarcia transakcji.
  7. Realizacja zamówień następuje w dni robocze: od poniedziałku do piątku, a czas dostawy liczony jest w dniach roboczych.
  8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
  9. Koszty dostawy zostaną uwzględnione na paragonie albo fakturze zgodnie z informacją wyświetlającą się w opcji dostawy
  10. Koszt dostawy zawsze wskazywany jest podczas wypełniania formularza zamówienia.
  11. Szczegółowe warunki kosztów dostaw reguluje Cennik Usług Vision Express On-line, znajdujący się na stronie www.trendyopticians.pl
  12. W momencie przekazania zamówionego towaru przez Vision Express Firmie Kurierskiej, Klient otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość o wysyłce zakupionych towarów wraz z informacją o kurierze i numerze przesyłki. Zarejestrowany Klient w zakładce „Konto” może poprzez kliknięcie na wskazany link śledzić drogę swojej przesyłki.
  13. Zamówienie przekazane Firmie Kurierskiej zmienia swój status na „zrealizowane”.
 10. Formy płatności.
  1. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
   1. elektroniczne formy płatności (bankowy przelew elektroniczny, karta płatnicza), które są obsługiwane przez system firmy PayU S.A. (www.payu.pl),
   2. płatności za pobraniem przy odbiorze towaru – gotówka (ta forma płatności nie jest możliwa w przypadku odbioru zamówionego towaru bezpośrednio w salonie).
  2. Wybór właściwej formy płatności następuje podczas wypełniania formularza zamówienia.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dokonania zapłaty za zamówienie: „płatność przy odbiorze” wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez Firmę Kurierską
  4. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z elektronicznych form zapłaty: bankowy przelew elektroniczny, karta płatnicza.
 11. Odstąpienie od umowy.
  1. Klient dokonujący zakupów w trendyopticians.pl, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia, w którym objął w posiadanie towar, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest udostępniony na stronie internetowej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Można skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy:
   1. Wysłanie odstąpienia od umowy na adres pocztowy: Vision Express SP Sp. z o.o. Warszawa /02-672/, Ul. Domaniewska 39,
   2. Wysłanie odstąpienia od umowy na adres mailowy: bok@trendyopticians.pl,
   3. Wysłanie odstąpienia od umowy faxem na fax: (22) 290 70 90.
   4. Złożyć pisemne oświadczenie (wraz ze zwracanym zakupem) w jednym z Salonów Trendy Opticians, których lista jest na stronie www.trendyopticians.pl. Zwrot płatności odbędzie się zgodnie z pkt. XI.4.
  3. Vision Express przesyła na adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  4. Vision Express zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia towaru do Vision Express) w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Vision Express, Vision Express nie jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  6. Vision Express dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Vision Express może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Klient ma obowiązek zwrócić towar Vision Express lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Vision Express do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternaście dni (14 dni) o dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.
  9. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient, chyba ze Vision Express wyraźnie zgodzi się na ich poniesienie.
  10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza charakter, cechy, przeznaczenie i funkcjonowanie towaru.
  11. Prawo odstąpienia nie dotyczy towarów, które są wykonane na zamówienie (okulary korekcyjne) i produktów dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu po otwarciu którego ze względu na warunki higieniczne i ochronę zdrowia nie można zwrócić (soczewki kontaktowe).
 12. Postanowienia końcowe.
  1. Vision Express nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Klienta korzystającego z towaru skutkujące wynikiem innym niż przewidziany przez producenta.
  2. Vision Express nie ponosi odpowiedzialności za brak lub nieprawidłowe stosowanie się Klienta do zaleceń Specjalisty.
  3. Vision Express zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach pracy specjalistów wyświetlanych w Recepcji i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy umówionych wizyt.
  4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Usług Vision Express, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  5. Vision Express nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Usług Vision Express spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Usług Vision Express z infrastrukturą techniczną Klienta.
  6. Vision Express zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie serwisu Sklepu, chyba że wyraźnie zastrzeżona jest inna data wejścia w życie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
  7. Do momentu zapłaty całości ceny, Vision Express zastrzega sobie prawo własności towarów zamówionych przez Klienta.
  8. W przypadku nieważności jednego z postanowień niniejszych Regulaminu, pozostałe postanowienia zachowują moc.