POLITYKA REKLMACJI ‘’VISION EXPRESS SP’’ Sp. z o.o. 

Trendy Opticians

‘’Vision Express SP’’ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017397, posiadającą NIP 951-19-72-542, REGON 016305359, BDO 000008288 dalej „Sprzedawca”), w momencie zawierania umowy z kupującym przyjmuje odpowiedzialność za towar bądź usługę na zasadach dotyczących rękojmi określonych ustawie Kodeks Cywilny.

Polityka Reklamacji dla salonów stacjonarnych działających pod marką Trendy Opticians oraz sklepu internetowego na stronie: www. trendyopticians.pl

 1. Kupujący ma prawo reklamować każdą rzecz ruchomą, którą nabył od Sprzedawcy w ramach sprzedaży konsumenckiej bądź wykonał w ramach umowy o dzieło – o ile rzecz sprzedana ma wadę fizyczną bądź prawną, przy czym wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymiany rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 4. Kupujący w terminie określonym w pkt 2 Polityki, w związku ze stwierdzeniem wady składa oświadczenie, w którym zgłasza zastrzeżenia dotyczące wykonania obowiązku przez Sprzedawcę, dalej ,,Reklamację’’.
 5. Kupujący w ramach Reklamacji może żądać doprowadzenia rzeczy do stanu, w którym będzie ona zgodna z zawartą umową  poprzez nieodpłatną naprawę bądź wymianę rzeczy na nową. Jeżeli jednak jest to obiektywnie niemożliwe (np. z uwagi na charakter rzeczy lub charakter wady), Kupujący może odstąpić od umowy (otrzymując zwrot pieniędzy) albo żądać obniżenia ceny.
 6. Roszczenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane Kupującego:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania / siedziby zgłaszającego reklamację,
 3. okoliczności uzasadniające reklamację,
 4.  datę wydania towaru,
 5. żądanie reklamującego, o którym mowa w pkt 5 Polityki,
 6. numer konta bankowego do wpłaty świadczenia pieniężnego (jeżeli żądanie reklamacyjne dotyczy zwrotu kwoty ceny lub jej części),
 7. informację o formie w jakiej Sprzedawca ma przekazać decyzję o sposobie rozpatrzenia reklamacji (listowna, w drodze korespondencji elektronicznej, w tym celu kupujący podaje adres e-mail, odbiór osobisty w salonie optycznym Sprzedawcy, w tym celu kupujący podaje numer telefonu by otrzymać od Sprzedającego wiadomość sms informującą o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz gotowości do odbioru decyzji),
 8. podpis reklamującego.

Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący winien przekazać Sprzedawcy towar niezgodny z umową, bez którego rozpatrzenie roszczenia nie będzie możliwe bądź będzie skutkowało wydaniem decyzji odmownej z uwagi na brak możliwości przywrócenia zgodności towaru bądź wydania towaru, zgodnego z umową.

 1. Kupujący jest uprawniony złożyć Reklamację wedle swego uznania zgodnie z treścią pkt 6 Polityki w następujący sposób:
 1. w salonach optycznych Sprzedawcy (lista salonów Sprzedającego jest dostępna na stronie: www.visionexpress.pl oraz www. trendyopticians.pl).
 2. listownie (o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego) na adres: ‘’Vision Express SP’’ Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa (budynek NERYT),
 3. na adres email (bok@trendyopticians.pl)
 1. Sprzedawca doręcza Kupującemu odpowiedź na złożoną Reklamację w sposób określony przez Kupującego zgodnie z treścią pkt 6 ppkt 7 Polityki bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Jeżeli Kupujący nie otrzyma od Sprzedającego decyzji w powyższym terminie, przyjmuje się, że Sprzedawca uznał roszczenie Kupującego.  
 2. W ramach wewnętrznej polityki obowiązującej u Sprzedawcy, w zakresie w jakim nie narusza to ogólnie obowiązujących przepisów prawa, oferuje się Kupującym dodatkową możliwość skorzystania z procedury mającej na celu weryfikację wydanej przez Sprzedającego pierwszej decyzji dotyczącej wniesionej Reklamacji poprzez wniesienie odwołania od tej decyzji. Wniesienie odwołania będzie skutkowało ponownym zbadaniem roszczenia reklamacyjnego (rzeczy bądź usługi) oraz wydaniem drugiej decyzji na skutek wniesionego odwołania. Wniesienie odwołania jest dodatkową procedurą Sprzedawcy i nie wpływa na skutki opisane art. 5615 Kodeksu Cywilnego.
 3. Kupujący wnosi odwołanie od decyzji z zachowaniem procedury określonej w pkt 6 i 7 Polityki wraz z rzeczą będącą przedmiotem decyzji wydanej w I instancji od wniesionej reklamacji. Druga decyzja będzie doręczona Kupującemu w terminie 30 dni od dnia wpływu odwołania. Jeżeli Kupujący nie otrzyma od Sprzedającego decyzji w powyższym terminie, przyjmuje się, że Sprzedawca uznał roszczenie Kupującego. Druga decyzja Sprzedającego w sprawie Reklamacji wniesionej przez Kupującego jest ostateczna i kończy postępowanie w sprawie u Sprzedającego.
 4. Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru od Kupującego, który jest zgodny z umową, a tylko Kupujący się rozmyślił.
 5. Rzecz będąca przedmiotem uznanej Reklamacji, w ramach, której Kupujący otrzymał rzecz nową, wolną od wad bądź zwrot pieniędzy, pozostaje własnością Sprzedającego.
 6. Sprzedający, w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniesionej przez Kupującego Reklamacji, jest obowiązany wydać mu rzecz będącą przedmiotem postępowania.
 7. W przypadku, gdy w wyniku złożonej reklamacji spór nie został rozwiązany, Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonych przez podmiot uprawniony - Inspekcję Handlową tj. przed Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej lub stałym sądem polubownym działającym przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (adres internetowy podmiotu: http://www.wiih.org.pl ) w trybie określonym ustawą o Inspekcji Handlowej.