POLITYKA PRYWATNOŚCI
WSTĘP

A.1. Czego dotyczy Polityka Prywatności?

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy sposób, w jaki Vision Express SP sp. z o.o. (dalej: „Vision Express” albo „My”) przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług świadczonych przez nas za pośrednictwem niniejszej strony internetowej („Serwis”) oraz w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu świadczenia usług („Regulamin”).

Polityka prywatności dzieli się na cztery części:

 • część A– informacje wstępne;
 • część B – informacje o tym, jak są przetwarzane Twoje dane osobowe;
 • część C – informacje o tym, jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;
 • część D – informacje o wykorzystaniu tzw. plików cookies.

Vision Express szanuje wszelkie dane przekazane zarówno czynnie jak i biernie przez osoby odwiedzające Serwis tj. użytkowników Serwisu („Użytkowników”) oraz Klientów i dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych

A.2. Kontakt z nami

Możesz się skontaktować z Vision Express za pośrednictwem zakładki Kontakt lub korzystając z poniższych danych kontaktowych:

 • Email– informacje wstępne;
 • Poczta tradycyjna lub wniesienie pisma osobiście – informacje o tym, jak są przetwarzane Twoje dane osobowe;
  • Vision Express SP sp. z o. o.
   ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
   budynek Nefryt 1p.

   z dopiskiem „DANE OSOBOWE”

A.3. Zmiany w Polityce Prywatności

Vision Express może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie informując o tym Użytkowników i Klientów poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności w Serwisie oraz informując o tym Klientów poprzez przesłanie zaktualizowanej Polityki Prywatności na ich adresy e-mail lub umieszczając stosowną informację bezpośrednio na Koncie Klienta, w przypadku Klientów posiadających Konto.

W związku z tym zalecamy, aby Klienci oraz Użytkownicy od czasu do czasu sprawdzali aktualną wersję Polityki Prywatności. Jeżeli Użytkownik/Klient nie akceptuje zmian w Polityce Prywatności powinien zaniechać korzystania z Serwisu.

A.4. Definicje

Pojęcia wykorzystane w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć w następujący sposób:

 • Pojęcie: dane osobowe
  Opis: Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Pojęcie: osoba możliwa do zidentyfikowania
  Opis: Jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, np. przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo czynnik określający jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
 • Pojęcie: przetwarzanie danych osobowych
  Opis: Jest to każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie.
 • Pojęcie: administrator danych osobowych
  Opis: Jest to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.
 • Pojęcie: Inspektor Ochrony Danych
  Opis: Jest to podmiot, który dba o to, aby przetwarzanie danych osobowych przez administratora (lub podmiot przetwarzający) było dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli RODO.

Pojęcia takie jak Klient, Salon, Wizyta, Platforma Internetowa oraz inne używane w niniejszej Polityce Prywatności zostały zdefiniowane w Regulaminie.

A.5. Regulacje prawne w zakresie prywatności

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych – poza regulaminami i politykami przyjętymi przez Vision Express – określają także regulacje prawne, takie jak m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO.

Regulacje te określają m.in. Twoje prawa związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne Vision Express związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

TWOJE DANE OSOBOWE

B.1. Kto jest administratorem moich danych?

Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest [tutaj w zależności od dokonanego ostatecznie przez Państwa zgłoszenia w UODO, należy wpisać adw. Katarzynę Czyżewską albo Czyżewscy kancelarię adwokacką s.c. + adres: Emilii Plater 10/57, 00-669 Warszawa]

B.2 Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?

p>Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Czyżewscy Kancelaria Adwokacka s.c. Katarzyna Czyżewska, Krzysztof Czyżewski adres: ul. Emilii Plater 10/60, 00-669 Warszawa, NIP 9522097730, REGON 142614918 adres mail: iod.ve@kclegal.eu

 

B.3. Jakie dane są przetwarzane?

Vision Express zbiera i przetwarza dane osobowe:

 • Użytkowników Serwisu i Klientów; oraz
 • osób na rzecz których Klienci zamawiają produkty lub usługi np. Wizyty (dla celów niniejszej Polityki takie osoby traktowane są jak Klienci).

Vision Express może zbierać i przetwarzać dane osobowe m.in. podczas:

 • rejestracji indywidualnego Konta w Platformie Internetowej;
 • składania zamówień przy użyciu Platformy Internetowej;
 • rezerwacji Wizyt w Salonach;
 • zapisywaniu się do newslettera;
 • składania reklamacji lub przekazywania zapytań o produkty i usługi świadczone przez Vision Express.

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Vision Express należą m.in.:

 • dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego;
 • dane adresowe – takie jak adres zamieszkania;
 • dane weryfikujące – takie jak wiek (np. przy rezerwacji Wizyty);
 • dane o Wizycie – takie jak cel Wizyty (np. przesiewowa ocena oczu) lub data, godzina i miejsce Wizyty;
 • dane o zamówieniach – takie jak deklarowana wada wzroku.

 

B.4. Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np. do założenia indywidualnego Konta w Platformie Internetowej, realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na zapytania i reklamacje może odpowiednio uniemożliwić podjęcie działań przez Vision Express lub zapewnienie odpowiednich funkcjonalności, usługi lub informacji, których oczekuje Klient lub Użytkownik.

B.5. W jakich celach i na jakich podstawach moje dane są przetwarzane?

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

 • Podstawa prawna przetwarzania [przepis RODO]: wykonanie umowy [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO]
  Cel przetwarzania: Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Vision Express w celu realizacji usług świadczonych przez Vision Express zamówionych przez Klienta zgodnie z Regulaminem, takich jak utworzenie indywidulanego Konta, zamawianie produktów i usług przy użyciu Platformy Internetowej, rezerwacji Wizyt.
  W wyżej wskazanym celu Vision Express może przesyłać na adres e-mail i numer telefonu Klienta np. informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia w Platformie Internetowej, przypomnienia o terminach Wizyt w Salonach, itp.
  Opis podstawy prawnej przetwarzania: Przetwarzanie danych w celu realizacji usług świadczonych przez Vision Express zamówionych przez Klienta zgodnie z Regulaminem jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy z Klientem np. świadczenia usługi.
  W ramach funkcjonalności indywidualnego Konta Klient może mieć dostęp do np. historii badań, recept, zakupów i wizyt lekarskich.
 • Podstawa prawna przetwarzania [przepis RODO]: obowiązki prawne Vision Express[art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]
  Cel przetwarzania: Dane osobowe Klientów oraz Użytkowników mogą być przetwarzane w celu odpowiadania na reklamacje dotyczące Serwisu, Platformy Internetowej i produktów.
  Opis podstawy prawnej przetwarzania: Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (np. ustawy o prawach konsumenta lub Kodeksu cywilnego).
  Przechowywanie Twoich danych w dokumentacji medycznej jest niezbędne z uwagi na obowiązek przechowywania takiej dokumentacji wynikający z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Podstawa prawna przetwarzania [przepis RODO]: uzasadniony prawnie interes Vision Express[art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]
  Cel przetwarzania: Dane osobowe Klientów oraz Użytkowników mogą być przetwarzane także w celu odpowiadania na zapytania, reklamacje i wątpliwości dotyczące Serwisu, Platformy Internetowej i produktów.
  Opis podstawy prawnej przetwarzania: Przetwarzanie danych w tych celach jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Vision Express.
  Prawnie uzasadniony interes Vision Express polega na przetwarzaniu danych Klienta i Użytkownika w celu marketingu produktów i usług Vision Express.
  Prawnie uzasadniony interes Vision Express polega także na konieczności ustosunkowania się do zapytań Klientów i Użytkowników oraz rozpatrzenia reklamacji.
 • Podstawa prawna przetwarzania [przepis RODO]Twoja zgoda[art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]
  Cel przetwarzania: Użytkownik (np. za pośrednictwem Serwisu) oraz Klient (np. podczas rejestracji indywidualnego Konta) może mieć możliwość wyrażenia zgody
  • na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. newslettera;
  • marketing telefoniczny;
  • podejmowanie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania (np. w celu automatycznego dostosowywania ofert i rabatów do konkretnego użytkownika).
 • Podstawa prawna przetwarzania [przepis RODO]Twoja wyraźna zgoda[art. 9 ust. 2 lit. a) RODO]
  Cel przetwarzania: Dane o wadzie wzroku/parametrach soczewek, są danymi o stanie zdrowia – a więc są danymi wrażliwymi.
  Wyrażenie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych o stanie zdrowia (np. wadzie wzroku) jest dobrowolne lecz niezbędne do korzystania z Usług Vision Express (np. w celu wyrobienia okularów korekcyjnych).
  W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych o stanie zdrowia (po ich wcześniejszym podaniu), Twoje dane o stanie zdrowia będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego w celu przechowywania dokumentacji medycznej (obowiązek wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
  Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych (lub zgodność tego przetwarzania z prawem) przed wycofaniem zgody.

B.6. Jak długo są przechowywane moje dane?

Twoje dane będą przechowywane przez następujące okresy:

 • Podstawa prawna przetwarzania: wykonanie umowy
  Okres przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do korzystania z indywidualnego Konta, realizacji usług oraz przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż:
  1. do czasu usunięcia Konta lub
  2. rozpatrzenia reklamacji, lub
  3. przedawnienia roszczeń.
 • Podstawa prawna przetwarzania: obowiązki prawne Vision Express
  Okres przetwarzania danych osobowych: W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego, przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). W takim wypadku zgodnie z prawem Twoje dane osobowe będą przechowywane przez taki okres.
 • Podstawa prawna przetwarzania: Twoja zgoda
  Okres przetwarzania danych osobowych: Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie.
 • Podstawa prawna przetwarzania: uzasadniony prawnie interes Vision Express
  Okres przetwarzania danych osobowych: Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

B.7. Gdzie są przetwarzane moje dane osobowe?

Dane osobowe Klientów i Użytkowników są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

B.8. Komu są udostępniane moje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych są następujące podmioty:

 • Trio Management Effective Tools Sp. z o.o.
  ul. Wołoska 9, Budynek Platinium I
  02-583 Warszawa
  http://triomanagement.pl/pl/
 • GetResponse Sp. z o.o.
  Arkońska 6/A3
  80-387 Gdańsk
  https://www.getresponse.pl/
 • ComVision Sp. z o.o
  Toszecka 101
  44-100 Gliwice
  https://www.smsapi.pl/
 • FWRD Michał Borek
  Górczewska 224/287
  01-460 Warszawa
  http://fwrd.eu/
 • Infor IT Sp. z o.o.
  Okopowa 58/72
  01-042 Warszawa
  http://www.inforit.pl
 • Contact Center sp. z o.o.
  ul. Stawki 2a,
  00-193 Warszawa
  http://www.contactcenter.pl/pl/
 • Loyalty Point Sp z o.o.
  Franciszka Klimczaka 1
  02-797 Warszawa
  http://www.loyaltypoint.pl/
 • Inforsys S.A. Oddział w Radzyminie
  Al. Jana Pawła II 24
  05-250 Radzymin
  http://inforsys.pl/
 • Administration Personel Services Sp. z o.o.
  Al. Jerozolimskie 65/79
  00-697 Warszawa
  https://www.arvato.com/pl-pl.html
 • Scandinavian Technology Institute AS
  Innspurten 15,
  NO-0663 Oslo,
  Norway
  http://gapvision.com/
 • ENGINIETY Sp. z o.o.
  ul. Zygmunta Starego 13,
  44-100 Gliwice
  http://enginiety.com/
 • K2online.pl Andrzej Bochacz
  Modlińska 190
  03-119 Warszawa
  https://www.k2online.pl/

Dodatkowo w celu realizacji usług zamówionych zgodnie z Regulaminem dane osobowe Klientów mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie do osób trzecich realizujących dostawę zamówień np. firm kurierskich, a także do podmiotów współpracujących z Vision Express np. realizujących badania lekarskie, recepty oraz inne usługi zmówione przez Klienta.

B.9. Czy na podstawie moich danych są podejmowane względem mnie w sposób automatyczny decyzje, które na mnie wpływają?

Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Klientów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Klientów.

Jeśli Klient wyraził na to odrębną zgodę, będziemy w sposób zautomatyzowany dostosowywać do profilu Klienta odpowiednie treści np. oferty i rabaty na podstawie profilowania. Zautomatyzowane decyzje będą podejmowane w oparciu m.in. o wcześniejsze decyzje zakupowe Klienta, wiek, płeć itp. Umożliwi to nam lepsze dostosowanie oferty do potrzeb Klienta.

TWOJE PRAWA

W przypadku, gdy przepisy prawa tak stanowią oraz na zasadach w nich określonych, Klientowi oraz Użytkownikowi przysługują określone prawa związane z danymi osobowymi, które są szczegółowo opisane poniżej. Niektóre z tych uprawnień tj. prawo wglądu do danych i ich poprawiania oraz usuwania Klient może realizować bezpośrednio w panelu indywidualnego Konta założonego przez Klienta.

C.1. Jak mogę realizować moje prawa?

Możesz zwrócić się z określonym żądaniem do nas z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt . Po wpłynięciu Twojego żądania i ewentualnej weryfikacji Twojej tożsamości podejmiemy w związku z Twoim żądaniem odpowiednie działania.
Zgodnie z prawem otrzymasz od nas stosowną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, ale (co do zasady) nie później niż w ciągu miesiąca. W sytuacji, w której Twoje żądanie jest wyjątkowo skomplikowane lub prosisz nas jednocześnie o realizację wielu żądań, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne dwa miesiące. W takim wypadku zostaniesz poinformowany o takim przedłużeniu terminu.
Odpowiedzi udzielane na Twoje pytania oraz komunikacja z Tobą i nasze działania związane z Twoimi żądaniami są (co do zasady) wolne od opłat.

C.2. Prawo dostępu

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Możesz zwracać się do Vision Express z pytaniami dotyczącymi:

 • potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 • celów przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • kategorii Twoich danych osobowych;
 • informacji o odbiorcach Twoich danych osobowych;
 • informacji o planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych (lub kryteriach jego określenia);
 • informacji o przysługujących Ci prawach związanych z Twoimi danymi osobowymi;
 • informacji o źródłach Twoich danych osobowych w sytuacjach, w których nie zostały zebrane od Ciebie;
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji względem Ciebie na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Możesz także zwrócić się do nas z prośbą o kopię Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Wydanie kolejnych kopii może podlegać opłacie.

 

C.3. Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

ul>
 • Twoje prawa: prawo do sprostowania danych
  Opis Twoich praw: Masz prawo do żądania korekty Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku niekompletności danych masz prawo do żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie Vision Express odpowiedniego oświadczenia.
 • Podstawa prawna przetwarzania: prawo do ograniczenia przetwarzania
  Okres przetwarzania danych osobowych: Masz prawo do żądania „zablokowania” Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. w wypadku: „Zablokowanie” Twoich danych polega na tym, że Vision Express będzie mogło w dalszym ciągu przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie będziemy mogli ich przetwarzać (wykorzystywać) w inny sposób, za wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. gdy wymaga tego ważny interes publiczny).
 • Podstawa prawna przetwarzania: prawo do przenoszenia danych
  Okres przetwarzania danych osobowych: Masz prawo do żądania od Vision Expess wydania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Masz także prawo do żądania od Vision Express przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe
  Prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy tylko sytuacji, w których Twoje dane są przetwarzane:
  • na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy (np. gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji zamówienia produktów Vision Express); oraz
  • w sposób zautomatyzowany.
 • Podstawa prawna przetwarzania: prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  Okres przetwarzania danych osobowych: Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. gdy:
  • Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane;
  • nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw).
  Twoje prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych Vision Express (np. zgodnie z obowiązkami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych).

C.4. Prawo do cofnięcia zgody

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. za pośrednictwem ustawień Konta w panelu Konta lub poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym e-mailu zawierającym treści marketingowe. W celu wycofania zgody możesz także skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt.

Uwaga! Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że Vision Express nie będzie mógł realizować dla Ciebie usług, których podstawą była Twoja zgoda.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

C.5. Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Vision Express (więcej informacji o pojęciu uzasadnionego prawnie interesu w pkt B.4.

Sprzeciw możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W razie wniesienia sprzeciwu względem:

 • przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – Vision Express nie będzie mogło przetwarzać Twoich danych osobowych;
 • przetwarzania danych osobowych do innych celów – Vision Express nie będzie mogło przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będą istniały uzasadnione i ważne prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Vision Express i nie dotyczy ono przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie wykonania umowy, Twojej zgody lub innych podstawach prawnych (więcej informacji o podstawach prawnych przetwarzania w pkt B.4. .

C.6. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe na jakie należy kierować skargi znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

PLIKI COOKIES

Vision Express SP sp zo.o.o wykorzystuje pliki cookie na swojej witrynie internetowej TrendyOpticians.pl („Serwis”). Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. W naszej „Deklaracji zasad korzystania z plików cookie” wyjaśniamy, czym są pliki cookie, jak z nich korzystamy, jak inne firmy, z którymi współpracujemy, mogą używać plików cookie w naszym Serwisie i jakie opcje są dostępne dla użytkowników tego serwisu; przekazujemy także dodatkowe informacje o plikach cookie.

PLIKI COOKIES

D.1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
co do zasady domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i Klienta. W takim wypadku Użytkownicy Serwisu i Klienci mogą dokonać
w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu i Klienta. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Instalowanie plików cookies, przechowywane przez nie informacje lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

D.2. W jakim celu Serwis wykorzystuje pliki cookies?

Vision Express wykorzystuje pliki cookies do następujących celów:

·     dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
i Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

·     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
i Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości;

·     utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

·     utrzymywania informacji o produktach dodanych przez Klienta do „koszyka”.

Dzięki plikom cookies Vision Express zbiera jedynie anonimowe dane statystyczne, które nie pozwalają nam na zidentyfikowanie osoby fizycznej.

D.3. Jakie pliki cookies wykorzystuje Serwis?

Vision Express korzysta z następujących plików cookies:

D.3. Jakie pliki cookies wykorzystuje Serwis?

Vision Express korzysta z następujących plików cookies:

Nazwa cookie
Czas ważności cookie
Kategoria cookie
Nazwa cookie
JSESSIONID
Czas ważności cookie
Sesja
Kategoria Cookie
Plik cookie sesji
Nazwa cookie
__utma
Czas ważności cookie
730 dni
Kategoria Cookie
Plik analityczny cookie
Nazwa cookie
__utmb
Czas ważności cookie
30 minut
Kategoria Cookie
Plik analityczny cookie
Nazwa cookie
__utmc
Czas ważności cookie
Sesja
Kategoria Cookie
Plik analityczny cookie
Nazwa cookie
__utmz
Czas ważności cookie
182 dni
Kategoria Cookie
Plik analityczny cookie
Nazwa cookie
__utmt
Czas ważności cookie
10 minut
Kategoria Cookie
Plik analityczny cookie
Nazwa cookie
acceleratorSecureGUID
Czas ważności cookie
Sesja
Kategoria Cookie
Plik cookie zabezpieczający
Nazwa cookie
trendyopticians-cart
Czas ważności cookie
4167 dni
Kategoria Cookie
Plik cookie sesji
Nazwa cookie
_ga
Czas ważności cookie
540 dni
Kategoria Cookie
Plik analityczny cookie
Nazwa cookie
_gid
Czas ważności cookie
24 godziny
Kategoria Cookie
Plik analityczny cookie
Nazwa cookie
PHPSESSID
Czas ważności cookie
sesja
Kategoria Cookie
Plik cookie sesji
Nazwa cookie
_csrf
Czas ważności cookie
sesja
Kategoria Cookie
Plik cookie sesji
Nazwa cookie
_gcl_au
Czas ważności cookie
3 miesiące
Kategoria Cookie
Plik analityczny cookie
Nazwa cookie
_gcl_aw
Czas ważności cookie
2 lata
Kategoria Cookie
Plik analityczny cookie
Nazwa cookie
_gac_UA-22269153-4
Czas ważności cookie
2 lata
Kategoria Cookie
Plik analityczny cookie
Nazwa cookie
_gac_UA-92443388-31
Czas ważności cookie
2 lata
Kategoria Cookie
Plik analityczny cookie
Nazwa cookie
__utmt
Czas ważności cookie
10 minut
Kategoria Cookie
Plik analityczny cookie

D.4. Współpraca z podmiotami trzecimi

Vision Express, w ramach działań marketingowych, współpracuje także z firmami zewnętrznymi, co powoduje, że przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika Serwisu zapisuje pliki cookies podmiotów trzecich, takich jak, np.:

·       Criteo - dostawca usług remarketingowych

·       Google AdWords (Google Ads Manager) – narzędzie do prowadzenia kampanii
w ekosystemie Google (wyszukiwarka, youtube, sieć reklamowa)

·       Google Analytics – narzędzie do analizowania ruchu kampanii internetowych

·       Tradetracker  - sieć afiliacyjna udostępniająca swoje zasoby wydawców pod działania sprzedażowe w kampanii e-commerce. Wykorzystuje narzędzia graficzne, linki tekstowe, komunikację niestandardową

·       HotJar – narzędzie do tworzenia map ciepła, nagrywania sesji oraz tworzenia ankiet

·       Facebook – wydawca/ekosystem wykorzystywany do prowadzenia działań reklamowych skierowanych do grupy docelowej, zarówno wizerunkowych jak
i sprzedażowych (Trendy Opticians)     

·      Google Optimize - narzędzie do optymalizacji strony pod kątem konwersyjności

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies podmiotów trzecich, z których usług korzystamy można znaleźć w politykach prywatności ww. firm.

 D.5. Na jakiej podstawie Serwis przechowuje informację w urządzeniu Użytkownika
i uzyskuje do nich dostęp?

Informacje przechowywane w urządzeniu Użytkownika są przetwarzane przez Vision Express na podstawie zgody Użytkownika Serwisu, który w dowolnym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki tak aby zablokować lub ograniczyć wykorzystywanie plików cookies. 

D.6. Jak mogę zarządzać moimi zgodami na korzystanie z plików cookies?

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i Klienta. Użytkownicy Serwisu i Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu i Klienta. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Uwaga! Wycofanie przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies może oznaczać ograniczenie niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym m.in. brak możliwości „zapamiętania”:

 • zakupów w Twoim koszyku;
 • Twoich haseł i loginów;
 • Twoich ustawień językowych;
 • Twojej strefy czasowej;
 • Twoich preferencji co do rozdzielczości ekranu.